ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๔ สุตฺต. ขุ. อปทานํ (๑)

                 ตติยํ เวทิการกตฺเถราปทานํ (๑๔๓)
   [๑๔๕]  |๑๔๕.๑๐| นิพฺพุเต โลกนาถมฺหิ ปิยทสฺสีนรุตฺตเม
             ปสนฺนจิตฺโต สุมโน     พุทฺธเวทิมกาสหํ ฯ
    |๑๔๕.๑๑| มณีหิ ปริวาเรตฺวา      อกาสิมหมุตฺตมํ
             เวทิกาย มหํ กตฺวา     ตตฺถ กาลํ กโต อหํ ฯ
    |๑๔๕.๑๒| ยํ ยํ โยนูปปชฺชามิ      เทวตฺตํ อถ มานุสํ
             มณึ ๑- ธาเรนฺติ อากาเส ปุญฺกมฺมสฺสิทํ ผลํ ฯ
    |๑๔๕.๑๓| โสฬสิโต กปฺปสเต      มณิปฺปภาสนามกา
             พตฺตึสาสึสุ ๒- ราชาโน  จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
@เชิงอรรถ: ม. ยุ. มณี ฯ ม. ฉตฺตึสาสึสุ ฯ
    |๑๔๕.๑๔| ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส     วิโมกฺขาปิจ อฏฺฐิเม
            ฉฬภิญฺา สจฺฉิกตา    กตํ พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
     อิตฺถํ สุทํ อายสฺมา เวทิการโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
                เวทิการกตฺเถรสฺส อปทานํ สมตฺตํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๒ หน้าที่ ๒๔๘-๒๔๙. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=32&A=5011&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=32&item=145&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=32&siri=145              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=145              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com