ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๔ สุตฺต. ขุ. อปทานํ (๑)

                 อฏฺฐมํ ผลกทายกตฺเถราปทานํ (๑๔๘)
   [๑๕๐]  |๑๕๐.๓๗| ยานกาโร ปุเร อาสึ   ทารุกมฺเม สุสิกฺขิโต
             จนฺทเนน ๑- ผลกํ กตฺวา อทาสึ โลกพนฺธุโน ฯ
@เชิงอรรถ: โป. จนฺทเน ฯ ม. จนฺทนํ .. ฯ ยุ. จนฺทนผลกํ ฯ
    |๑๕๐.๓๘| ปภาสติ อิทํ พฺยมฺหํ     สุวณฺณสฺส สุนิมฺมิตํ
             หตฺถิยานํ อสฺสยานํ    ทิพฺพยานํ อุปฏฺฐิตํ ฯ
    |๑๕๐.๓๙| ปาสาทา สิวิกา เจว     นิพฺพตฺตนฺติ ยทิจฺฉกํ
             อกฺขุมฺภํ ๑- รตนํ มยฺหํ  ผลกสฺส อิทํ ผลํ ฯ
    |๑๕๐.๔๐| เอกนวุเต อิโต กปฺเป    ผลกํ ยํ อหํ ททึ
             ทุคฺคตึ นาภิชานามิ    ผลกสฺส อิทํ ผลํ ฯ
    |๑๕๐.๔๑| สตฺตปญฺาสกปฺปมฺหิ   จตุโร ภวนิมฺมิตา ๒-
             สตฺตรตนสมฺปนฺนา     จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
    |๑๕๐.๔๒| ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส     วิโมกฺขาปิจ อฏฺฐิเม
             ฉฬภิญฺา สจฺฉิกตา    กตํ พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
     อิตฺถํ สุทํ อายสฺมา ผลกทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
                 ผลกทายกตฺเถรสฺส อปทานํ สมตฺตํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๒ หน้าที่ ๒๕๒-๒๕๓. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=32&A=5089&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=32&item=150&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=32&siri=150              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=150              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com