ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๔ สุตฺต. ขุ. อปทานํ (๑)

                จตุตฺถํ อุทปานทายกตฺเถราปทานํ (๑๗๔)
   [๑๗๖]  |๑๗๖.๑๘| วิปสฺสิโน ภควโต    อุทปาโน กโต มยา
            ปิณฺฑปาตํ ๓- คเหตฺวาน  นิยฺยาเทสึ อหํ ตทา ฯ
    |๑๗๖.๑๙| เอกนวุเต อิโต กปฺเป     ยํ กมฺมมกรึ ตทา
            ทุคฺคตึ นาภิชานามิ     อุทปานสฺสิทํ ผลํ ฯ
    |๑๗๖.๒๐| ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส      วิโมกฺขาปิจ อฏฺิเม
            ฉฬภิญฺา สจฺฉิกตา    กตํ พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
 @เชิงอรรถ: ม. ราชาโหสึ มหพฺพโล ฯ ยุ. ราชาโหสิ ... ฯ ม. ยุ. รตฺติปุปฺผิโย ฯ
 @ ม. ปิณฺฑปาตญฺจ ทตฺวาน ฯ ยุ. ปิณฺฑปาตญฺจ ททิตฺวาน ฯ
     อิตฺถํ สุทํ อายสฺมา อุททานทายโก เถโร อิมา คาถาโย
 อภาสิตฺถาติ ฯ
               อุทปานทายกตฺเถรสฺส อปทานํ สมตฺตํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๒ หน้าที่ ๒๗๖-๒๗๗. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=32&A=5529&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=32&item=176&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=32&siri=176              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=176              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com