ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๔ สุตฺต. ขุ. อปทานํ (๑)

               ทุติยํ อชินทายกตฺเถราปทานํ (๒๒๒)
  [๒๒๔] |๒๒๔.๖| เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป   คณสนฺถารโก อหํ
              อทฺทสํ วิรชํ พุทฺธํ      อาหุตีนํ ปฏิคฺคหํ ฯ
 @เชิงอรรถ: โป. สาครมฺพุทฺธํ ฯ ยุ. สาครมฺพรํ ฯ ม. ยุ. เอกาปสฺสิตนามา ฯ
    |๒๒๔.๗| จมฺมขณฺฑํ มยา ทินฺนํ    สิขิโน โลกพนฺธุโน
           เตน กมฺเมน ทิปทินฺท    โลกเชฏฺ นราสภ ฯ
    |๒๒๔.๘| สมฺปตฺตึ อนุโภตฺวาน     กิเลเส ฌาปยึ อหํ
           ธาเรมิ อนฺติมํ เทหํ      สมฺมาสมฺพุทฺธสาสเน ฯ
    |๒๒๔.๙| เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป     อชินํ ยํ อทาสหํ
           ทุคฺคตึ นาภิชานามิ     อชินสฺส อิทํ ผลํ ฯ
    |๒๒๔.๑๐| อิโต ปญฺาสเก ๑- กปฺเป   ราชา อาสึ สุทายโก
            สตฺตรตนสมฺปนฺโน     จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
    |๒๒๔.๑๑| ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส     วิโมกฺขาปิจ อฏฺิเม
            ฉฬภิญฺา สจฺฉิกตา    กตํ พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
     อิตฺถํ สุทํ อายสฺมา อชินทายโก เถโร อิมา คาถาโย
 อภาสิตฺถาติ ฯ
               อชินทายกตฺเถรสฺส อปทานํ สมตฺตํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๒ หน้าที่ ๓๑๘-๓๑๙. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=32&A=6329&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=32&item=224&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=32&siri=224              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=224              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com