ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๔ สุตฺต. ขุ. อปทานํ (๑)

                นวมํ สุกตาเวฬิยตฺเถราปทานํ (๒๒๙)
   [๒๓๑]  |๒๓๑.๔๓| อสิโต นาม นาเมน    มาลากาโร อหํ ตทา
             อาเวฬํ ปคฺคเหตฺวาน   รญฺโ ทาตุ วชามหํ ฯ
    |๒๓๑.๔๔| อสมฺปตฺโตมฺหิ ราชานํ   อทฺทสํ สิขินายกํ
             หฏฺโ หฏฺเน จิตฺเตน  พุทฺธสฺส อภิโรปยึ ฯ
    |๒๓๑.๔๕| เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป   ยํ ปุปฺผมภิโรปยึ
             ทุคฺคตึ นาภิชานามิ   พุทฺธปูชายิทํ ผลํ ฯ
    |๒๓๑.๔๖| ปญฺจวีเส อิโต กปฺเป   ราชา โหมิ มหพฺพโล
             เวภาโร นาม นาเมน   จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
    |๒๓๑.๔๗| ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส    วิโมกฺขาปิจ อฏฺิเม
             ฉฬภิญฺา สจฺฉิกตา  กตํ พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
     อิตฺถํ สุทํ อายสฺมา สุกตาเวฬิโย เถโร อิมา คาถาโย
 อภาสิตฺถาติ ฯ
                สุกตาเวฬิยตฺเถรสฺส อปทานํ สมตฺตํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๒ หน้าที่ ๓๒๔-๓๒๕. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=32&A=6439&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=32&item=231&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=32&siri=231              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=231              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com