ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๔ สุตฺต. ขุ. อปทานํ (๑)

                 ทสมํ วาสิทายกตฺเถราปทานํ (๒๔๐)
   [๒๔๒]  |๒๔๒.๓๗| กมฺมาโรหํ ปุเร อาสึ    ติวรายํ ปุรุตฺตเม
             เอกา วาสิ มยา ทินฺนา  สยมฺภุ อปราชิตํ ฯ
    |๒๔๒.๓๘| จตุนวุเต อิโต กปฺเป    ยํ วาสิมททึ ตทา
             ทุคฺคตึ นาภิชานามิ    วาสิทานสฺสิทํ ผลํ ฯ
    |๒๔๒.๓๙| ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส    วิโมกฺขาปิจ อฏฺฐิเม
             ฉฬภิญฺา สจฺฉิกตา   กตํ พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
     อิตฺถํ สุทํ อายสฺมา วาสิทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
                 วาสิทายกตฺเถรสฺส อปทานํ สมตฺตํ ฯ
                         อุทฺทานํ
              อุทกาสนิ ภาชนิโย     สาลปุปฺผี กิลญฺชโท
              เวทิกา วณฺณกาโร จ    ปิยาลอมฺพยาคโท
              ชคตี วาสิทายี จ       คาถา ตึส จ อฏฺฐ จาติ ฯ
                   อุทกาสนทายิวคฺโค จตุพฺพีโส ฯ
                         ----------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๒ หน้าที่ ๓๓๒-๓๓๓. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=32&A=6585&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=32&item=242&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=32&siri=242              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=242              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com