ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
                      พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
   บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๔ สุตฺต. ขุ. อปทานํ (๑)

                            ทุติยํ เอกาสนทายกตฺเถราปทานํ (๒๕๒)
   [๒๕๔] |๒๕๔.๕| วิชหิตฺวา เทววณฺณํ    สภริโย อิธาคมึ
                            อธิการํ กตฺตุกาโม     พุทฺธเสฏฺสฺส สาสเน ฯ
       |๒๕๔.๖| เทวโล นาม นาเมน         ปทุมุตฺตรสาวโก
                      ตสฺส ภิกฺขา มยา ทินฺนา  วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ
       |๒๕๔.๗| สตสหสฺเส อิโต กปฺเป       ยํ กมฺมมกรึ ตทา
                      ทุคฺคตึ นาภิชานามิ         ปิณฺฑปาตสฺสิทํ ผลํ ฯ
       |๒๕๔.๘| ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส          วิโมกฺขาปิจ อฏฺิเม
                      ฉฬภิญฺา สจฺฉิกตา       กตํ พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
         อิตฺถํ สุทํ อายสฺมา เอกาสนทายโก เถโร อิมา คาถาโย
 อภาสิตฺถาติ ฯ
                            เอกาสนทายกตฺเถรสฺส อปทานํ สมตฺตํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๒ หน้าที่ ๓๔๑-๓๔๒. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=32&A=6741&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=32&item=254&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=32&siri=254              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=254              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
   บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com