ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๔ สุตฺต. ขุ. อปทานํ (๑)

                 ตติยํ จิตกปูชกตฺเถราปทานํ (๒๕๓)
   [๒๕๕]  |๒๕๕.๙| อานนฺโท นาม สมฺพุทฺโธ   สยมฺภู อปราชิโต
             อรญฺเ ปรินิพฺพายิ     อมนุสฺสมฺหิ กานเน ฯ
    |๒๕๕.๑๐| เทวโลกา อิธาคนฺตฺวา   จิตํ กตฺวานหํ ตทา
            สรีรํ ตตฺถ ฌาเปสึ     สกฺการญฺจ อกาสหํ ฯ
    |๒๕๕.๑๑| เอกนวุเต อิโต กปฺเป   ยํ กมฺมมกรึ ตทา
            ทุคฺคตึ นาภิชานามิ    พุทฺธปูชายิทํ ผลํ ฯ
    |๒๕๕.๑๒| ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส    วิโมกฺขาปิจ อฏฺฐิเม
            ฉฬภิญฺา สจฺฉิกตา   กตํ พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
     อิตฺถํ สุทํ อายสฺมา จิตกปูชโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
                 จิตกปูชกตฺเถรสฺส อปทานํ สมตฺตํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๒ หน้าที่ ๓๔๒. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=32&A=6753&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=32&item=255&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=32&siri=255              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=255              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com