ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๔ สุตฺต. ขุ. อปทานํ (๑)

        ทุติยํ ติลมุฏฺิยตฺเถราปทานํ (๒๗๒)
  [๒๗๔] |๒๗๔.๕| มม สงฺกปฺปมญฺาย  สตฺถา โลกคฺคนายโก
               มโนมเยน กาเยน    อิทฺธิยา อุปสงฺกมิ ฯ
    |๒๗๔.๖| สตฺถารํ อุปสงฺกนฺตํ       วนฺทิตฺวา ปุริสุตฺตมํ
           ปสนฺนจิตฺโต สุมโน      ติลมุฏฺิมทาสหํ ฯ
    |๒๗๔.๗| เอกนวุเต อิโต กปฺเป     ยํ ทานมททึ ตทา
           ทุคฺคตึ นาภิชานามิ      ติลมุฏฺิยิทํ ๑- ผลํ ฯ
    |๒๗๔.๘| อิโต โสฬสกปฺปมฺหิ      คนฺธิโย ๒- นาม ขตฺติโย
           สตฺตรตนสมฺปนฺโน      จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
    |๒๗๔.๙| ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส      วิโมกฺขาปิจ อฏฺิเม
           ฉฬภิญฺา สจฺฉิกตา     กตํ พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
     อิตฺถํ สุทํ อายสฺมา ติลมุฏฺิโย ๓- เถโร อิมา คาถาโย
 อภาสิตฺถาติ ฯ
                 ติลมุฏฺิยตฺเถรสฺส อปทานํ สมตฺตํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๒ หน้าที่ ๓๕๖-๓๕๗. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=32&A=7012&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=32&item=274&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=32&siri=274              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=274              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com