ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๔ สุตฺต. ขุ. อปทานํ (๑)

               สตฺตมํ จิตกปูชกตฺเถราปทานํ (๒๗๗)
  [๒๗๙] |๒๗๙.๒๗| จนฺทภาคานทีตีเร   อนุโสตํ วชามหํ
            สตฺต มาลุวปุปฺผานิ     จิตกาโรปยึ ๑- อหํ ฯ
    |๒๗๙.๒๘| จตุนวุเต อิโต กปฺเป     จิตกํ ยํ อปูชยึ
            ทุคฺคตึ นาภิชานามิ     จิตปูชายิทํ ผลํ ฯ
    |๒๗๙.๒๙| สตฺตสฏฺิมฺหิโต กปฺเป    ปฏิชคฺคสนามโก ๒-
            สตฺตรตนสมฺปนฺโน ๓-   จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
    |๒๗๙.๓๐| ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส     วิโมกฺขาปิจ อฏฺิเม
            ฉฬภิญฺา สจฺฉิกตา    กตํ พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
     อิตฺถํ สุทํ อายสฺมา จิตกปูชโก เถโร อิมา คาถาโย
 อภาสิตฺถาติ ฯ
               จิตกปูชกตฺเถรสฺส อปทานํ สมตฺตํ ฯ
 @เชิงอรรถ: ม. จิตมาโรปยึ อหํ ฯ ม. ยุ. ปฏิชคฺคสนามกา ฯ ม. ยุ.
 @สตฺตรตสมฺปนฺนา สตฺตาสุ จกฺกวตฺติโน ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๒ หน้าที่ ๓๖๐. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=32&A=7081&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=32&item=279&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=32&siri=279              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=279              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com