ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๔ สุตฺต. ขุ. อปทานํ (๑)

                   ฉฏฺ อุปฏฺายิกตฺเถราปทานํ (๒๘๖)
   [๒๘๘]  |๒๘๘.๒๔| รถิยํ ปฏิปชฺชนฺตํ    อาหุตีนํ ปฏิคฺคหํ
             ทิปทินฺทํ มหานาคํ     โลกเชฏฺ นราสภํ ฯ
    |๒๘๘.๒๕| ปกฺโกสาปิยตสฺสาหํ     สพฺพโลกหิเตสิโน
             อุปฏฺาโก มยา ทินฺโน   สิทฺธตฺถสฺส มเหสิโน ฯ
    |๒๘๘.๒๖| ปฏิคฺคเหตฺวาน สมฺพุทฺโธ  นิยฺยาเตสิ ๑- มหามุนิ
             อุฏฺาย อาสนา ตมฺหา   ปกฺกามิ ปาจินามุโข ฯ
    |๒๘๘.๒๗| จตุนวุเต อิโต กปฺเป     อุปฏฺากมทํ ตทา
             ทุคฺคตึ นาภิชานามิ     อุปฏฺานสฺสิทํ ผลํ ฯ
    |๒๘๘.๒๘| สตฺตปญฺาสิโต กปฺเป   พลเสนสนามโก
             สตฺตรตนสมฺปนฺโน     จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
    |๒๘๘.๒๙| ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส     วิโมกฺขาปิจ อฏฺิเม
             ฉฬภิญฺา สจฺฉิกตา    กตํ พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
     อิตฺถํ สุทํ อายสฺมา อุปฏฺายิโก เถโร อิมา คาถาโย
 อภาสิตฺถาติ ฯ
               อุปฏฺายิกตฺเถรสฺส อปทานํ สมตฺตํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๒ หน้าที่ ๓๖๗. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=32&A=7211&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=32&item=288&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=32&siri=288              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=288              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com