ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๔ สุตฺต. ขุ. อปทานํ (๑)

                 เอกตฺตึสติโม ปทุมเกสริยวคฺโคมํ ปทุมเกสริยตฺเถราปทานํ (๓๐๑)
   [๓๐๓]  |๓๐๓.๑| อิสิสงฺเฆ อหํ ปุพฺเพ   อาสึ มาตงฺควารโณ
           มเหสีนํ ปสาเทน        ปทุมเกสรโมกิรึ ๒- ฯ
    |๓๐๓.๒| ปจฺเจกชินเสฏฺเสุ        ธุตราเคสุ ตาทิสุ
           เตสุ จิตฺตํ ปสาเทตฺวา     กปฺปํ สคฺคมฺหิ โมทหํ ฯ
    |๓๐๓.๓| เอกนวุเต อิโต กปฺเป      เกสรํ โอกิรึ ตทา
           ทุคฺคตึ นาภิชานามิ      พุทฺธปูชายิทํ ผลํ ฯ
    |๓๐๓.๔| ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส      วิโมกฺขาปิจ อฏฺิเม
           ฉฬภิญฺา สจฺฉิกตา     กตํ พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
 @เชิงอรรถ: ม. ติสตํ อปทานานํ ฯ ม. ปทฺธเกสรโมกิรึ ฯ
     อิตฺถํ สุทํ อายสฺมา ปทุมเกสริโย เถโร อิมา คาถาโย
 อภาสิตฺถาติ ฯ
               ปทุมเกสริยตฺเถรสฺส อปทานํ สมตฺตํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๒ หน้าที่ ๓๗๙-๓๘๐. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=32&A=7449&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=32&item=303&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=32&siri=303              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=303              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com