ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๔ สุตฺต. ขุ. อปทานํ (๑)

                ปญฺจมํ ผลทายกตฺเถราปทานํ (๓๐๕)
   [๓๐๗]  |๓๐๗.๒๐| ภาคีรสีนทีตีเร     อโหสิ อสฺสโม ตทา
            ตมหํ อสฺสมาคญฺฉึ ๓-   ผลหตฺโถ อเสกฺขวา ๔- ฯ
    |๓๐๗.๒๑| วิปสฺสึ ตตฺถ อทฺทกฺขึ    ปีตรํสีว ภาณุมํ
            ยํ เม อตฺถิ ผลํ สพฺพํ    อทาสึ สตฺถุโน อหํ ฯ
    |๓๐๗.๒๒| เอกนวุเต อิโต กปฺเป    ยํ ผลํ อททึ ตทา
            ทุคฺคตึ นาภิชานามิ     ผลทานสฺสิทํ ผลํ ฯ
    |๓๐๗.๒๓| ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส     วิโมกฺขาปิจ อฏฺิเม
            ฉฬภิญฺา สจฺฉิกตา    กตํ พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
 @เชิงอรรถ: โป. ยุ. ธมฺมทานสฺสิทํ --- ฯ ม. อาสึ ฯ ม. ยุ. --- อสฺสมํ คจฺฉึ ฯ
 @ ม. ยุ. อเปกฺขวา ฯ
     อิตฺถํ สุทํ อายสฺมา ผลทายโก เถโร อิมา คาถาโย
 อภาสิตฺถาติ ฯ
                ผลทายกตฺเถรสฺส อปทานํ สมตฺตํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๒ หน้าที่ ๓๘๒-๓๘๓. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=32&A=7508&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=32&item=307&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=32&siri=307              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=307              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com