ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๔ สุตฺต. ขุ. อปทานํ (๑)

               ทุติยํ ยวกลาปิยตฺเถราปทานํ (๓๕๒)
  [๓๕๔] |๓๕๔.๖| นคเร อรุณวติยา     อาสึ ยวสิโก ตทา
            ปนฺเถ ทิสฺวาน สมฺพุทฺธํ   ยวกลาปํ อปตฺถรึ ๑-@เชิงอรรถ: ม. อสนฺถรึ ฯ
    |๓๕๔.๗| อนุกมฺปโก การุณิโก     สิขี โลกคฺคนายโก
           มม สงฺกปฺปมญฺาย     นิสีทิ ยวสนฺถเร ฯ
    |๓๕๔.๘| ทิสฺวา นิสินฺนํ วิมลํ       มหาฌายึ วินายกํ
           ปาโมชฺชํ ชนยิตฺวาน     ตตฺถ กาลํ กโต อหํ ฯ
    |๓๕๔.๙| เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป     ยํ กมฺมมกรึ ตทา
           ทุคฺคตึ นาภิชานามิ      ยวตฺถเร อิทํ ผลํ ฯ
    |๓๕๔.๑๐| ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส     วิโมกฺขาปิจ อฏฺิเม
            ฉฬภิญฺา สจฺฉิกตา    กตํ พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
     อิตฺถํ สุทํ อายสฺมา ยวกลาปิโย เถโร อิมา คาถาโย
 อภาสิตฺถาติ ฯ
               ยวกลาปิยตฺเถรสฺส อปทานํ สมตฺตํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๒ หน้าที่ ๔๓๙-๔๔๐. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=32&A=8614&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=32&item=354&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=32&siri=354              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=354              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com