ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     PaliThai   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๔ สุตฺต. ขุ. อปทานํ (๑)

              ฉฏฺ อมฺพยาคุทายกตฺเถราปทานํ (๓๕๖)
   [๓๕๘]  |๓๕๘.๒๒| สตรํสี นาม สมฺพุทฺโธ  สยมฺภู อปราชิโต
             วุฏฺฐหิตฺวา สมาธิมฺหา   ภิกฺขาย มมุปาคมิ ฯ
    |๓๕๘.๒๓| ปจฺเจกพุทฺธํ ทิสฺวาน     อมฺพยาคุ อทาปยึ ๒-
             วิปฺปสนฺนมนนฺตสฺส     วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ
    |๓๕๘.๒๔| จตุนวุเต อิโต กปฺเป     ยํ กมฺมมกรึ ตทา
             ทุคฺคตึ นาภิชานามิ     อมฺพยาคุยิทํ ผลํ ฯ
    |๓๕๘.๒๕| ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส     วิโมกฺขาปิจ อฏฺฐิเม
             ฉฬภิญฺา สจฺฉิกตา   กตํ พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
@เชิงอรรถ: ยุ. สุขนฺเต ฯ ม. อทาสหํ ฯ
     อิตฺถํ สุทํ อายสฺมา อมฺพยาคุทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
              อมฺพยาคุทายกตฺเถรสฺส อปทานํ สมตฺตํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๒ หน้าที่ ๔๔๒-๔๔๓. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=32&A=8664&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=32&A=8664              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=32&item=358&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=32&siri=358              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=358              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com