ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๔ สุตฺต. ขุ. อปทานํ (๑)

                 นวมํ สรณาคมนิยตฺเถราปทานํ (๓๕๙)
   [๓๖๑]  |๓๖๑.๓๔| อารุหิมฺหา ตทา นาวํ ภิกฺขุ จาชีวโก จหํ
             นาวาย ภิชฺชมานาย    ภิกฺขุ เม สรณํ อทา ฯ
    |๓๖๑.๓๕| เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป     ยญฺจ เม สรณํ อทา
             ทุคฺคตึ นาภิชานามิ     สรณาคมเน ผลํ ฯ
    |๓๖๑.๓๖| ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส      วิโมกฺขาปิจ อฏฺฐิเม
             ฉฬภิญฺา สจฺฉิกตา    กตํ พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
     อิตฺถํ สุทํ อายสฺมา สรณาคมนิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
                สรณาคมนิยตฺเถรสฺส อปทานํ สมตฺตํ ฯ
@เชิงอรรถ: ม. มญฺจกทาเนน ฯ ยุ. สชฺฌกทาเนน ฯ ม. มญฺจมททึ ฯ ยุ. สชฺฌมททึ ฯ
@ ม. มญฺจทายโก ฯ ยุ. สชฺฌทายโก ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๒ หน้าที่ ๔๔๔. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=32&A=8704&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=32&item=361&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=32&siri=361              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=361              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com