ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๔ สุตฺต. ขุ. อปทานํ (๑)

                 สตฺตตฺตึโส มนฺทารวปุปฺผิยวคฺโค
                ปฐมํ มนฺทารวิยตฺเถราปทานํ (๓๖๑)
   [๓๖๓]  |๓๖๓.๑| ตาวตึสา อิธาคนฺตฺวา  มงฺคโล นาม มาณโว
           มนฺทารวํ คเหตฺวาน      วิปสฺสิสฺส มเหสิโน ฯ
    |๓๖๓.๒| สมาธินา นิสินฺนสฺส      มตฺถเก ธารยึ อหํ
           สตฺตาหํ ธารยิตฺวาน      เทวโลกํ ปุนาคมึ ฯ
    |๓๖๓.๓| เอกนวุเต อิโต กปฺเป      ยํ พุทฺธํ ๑- อภิปูชยึ
           ทุคฺคตึ นาภิชานามิ      พุทฺธปูชายิทํ ผลํ ฯ
    |๓๖๓.๔| ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส       วิโมกฺขาปิจ อฏฺฐิเม
           ฉฬภิญฺา สจฺฉิกตา     กตํ พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
     อิตฺถํ สุทํ อายสฺมา มนฺทารวิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
                 มนฺทารวิยตฺเถรสฺส อปทานํ สมตฺตํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๒ หน้าที่ ๔๔๖. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=32&A=8735&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=32&item=363&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=32&siri=363              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=363              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com