ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๔ สุตฺต. ขุ. อปทานํ (๑)

                  นวมํ สุมนทามิยตฺเถราปทานํ (๓๗๙)
   [๓๘๑]  |๓๘๑.๔๘| สิทฺธตฺถสฺส ภควโต  นฺหาตกสฺส ตปสฺสิโน
             กตฺวาน สุมนทามํ     ธารยึ ปุรโต ิโต ฯ
    |๓๘๑.๔๙| จตุนวุเต อิโต กปฺเป     ยํ ทามํ อภิปูชยึ ๑-
             ทุคฺคตึ นาภิชานามิ     สุมนทามสฺสิทํ ๒- ผลํ ฯ
    |๓๘๑.๕๐| สฺวาคตํ วต เม อาสิ     มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
             ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กตํ พุทฺธสฺส สาสนํ ฯ
    |๓๘๑.๕๑| กิเลสา ฌาปิตา มยฺหํ    ภวา สพฺเพ สมูหตา
             นาโคว พนฺธนํ เฉตฺวา   วิหรามิ อนาสโว ฯ
    |๓๘๑.๕๒| ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส     วิโมกฺขาปิจ อฏฺิเม
             ฉฬภิญฺา สจฺฉิกตา    กตํ พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
     อิตฺถํ สุทํ อายสฺมา สุมนทามิโย เถโร อิมา คาถาโย
 อภาสิตฺถาติ ฯ
                สุมนทามิยตฺเถรสฺส อปทานํ สมตฺตํ ฯ
 @เชิงอรรถ: ม. .. ธารยึ ตทา ฯ ม. ยุ. สุมนธารเณ ผลํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๒ หน้าที่ ๔๖๐. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=32&A=9003&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=32&item=381&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=32&siri=381              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=381              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com