ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๓ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๕ สุตฺต. ขุ. อปทานํ (๒) พุทฺธวํโส จริยาปิฏกํ

                       ฉฏฺ เนมิราชจริยํ
   [๖]  |๖.๔๑| ปุนาปรํ ยทา โหมิ      มิถิลายํ ปุรุตฺตเม
          เนมิ นาม มหาราชา     ปณฺฑิโต กุสลตฺถิโก ฯ
    |๖.๔๒| ตทาหํ มาปยิตฺวาน      จตุสาลํ จตุมฺมุขํ
          ตตฺถ ทานํ ปวตฺเตสึ      มิคปกฺขินราทินํ ๑- ฯ
    |๖.๔๓| อจฺฉาทนํ สยนญฺจ       อนฺนํ ปานญฺจ โภชนํ
          อพฺโพจฺฉินฺนํ กริตฺวาน     มหาทานํ ปวตฺตยึ ฯ
    |๖.๔๔| ยถาปิ เสวโก สามึ       ธนเหตุมุปาคโต
          กาเยน วาจามนสา      อาราธนียเมสติ ฯ
    |๖.๔๕| ตเถวาหํ สพฺพภเว        ปริเยสิสฺสามิ โพธิชํ
          ทาเนน สตฺเต ตปฺเปตฺวา   อิจฺฉามิ โพธิมุตฺตมนฺติ ฯ
                       เนมิราชจริยํ ฉฏฺ


             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๓ หน้าที่ ๕๕๖. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=33&A=11441&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=33.3&item=-174&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=33&siri=225              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33&i=214              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๓ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๓ http://84000.org/tipitaka/read/?index_33

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com