ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๓ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๕ สุตฺต. ขุ. อปทานํ (๒) พุทฺธวํโส จริยาปิฏกํ

                      สตฺตมํ กปิลราชจริยํ
   [๒๗]  |๒๗.๖๗| ยทา อหํ กปิ อาสึ    นทีกูเล ทรีสเย
           ปีฬิโต สุสุมาเรน ๒-     คมนํ น ลภามหํ ฯ
    |๒๗.๖๘| ยโมฺหกาเส อหํ ฐตฺวา    โอรา ปรํ ปตามหํ
           ตตฺถจฺฉิ สตฺตุวธโก      กุมฺภิโล ลุทฺธทสฺสโน ฯ
    |๒๗.๖๙| โส มํ อสํสิ เอหีติ       อหมฺเปมีติ ตํ วทึ ๓-
           ตสฺส มตฺถกมกฺกมฺม     ปรกูเล ปติฏฺฐหึ ฯ
    |๒๗.๗๐| น ตสฺสาลิกํ ภณิตํ       ยถา วาจํ อกาสหํ
           สจฺเจน เม สโม นตฺถิ     เอสา เม สจฺจปารมีติ ฯ
                     กปิลราชจริยํ สตฺตมํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๓ หน้าที่ ๕๘๗. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=33&A=12079&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=33.3&item=-153&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=33&siri=246              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33&i=235              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๓ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๓ http://84000.org/tipitaka/read/?index_33

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com