ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๓ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๕ สุตฺต. ขุ. อปทานํ (๒) พุทฺธวํโส จริยาปิฏกํ

                     จุทฺทสมํ เอกราชจริยํ
   [๓๔]  |๓๔.๑๑๕| ปุนาปรํ ยทา โหมิ  เอกราชาติ วิสฺสุโต
            ปรมํ สีลํ อธิฏฺฐาย     ปสาสามิ มหามหึ ฯ
    |๓๔.๑๑๖| ทส กุสลกมฺมปเถ      วตฺตามิ อนวเสสโต
            จตูหิ สงฺคหวตฺถูหิ      สงฺคณฺหามิ มหาชนํ ฯ
    |๓๔.๑๑๗| เอวํ เม อปฺปมตฺตสฺส    อิธ โลเก ปรตฺถ จ
            ทพฺพเสโน อุปาคนฺตฺวา อจฺฉินฺทนฺโต ปุรํ มม ฯ
    |๓๔.๑๑๘| ราชูปชีเว นิคเม       สพลฏฺเฐ สรฏฺฐเก
            สพฺพํ หตฺถคตํ กตฺวา   กาสุยา นิกฺขณี มมํ ฯ
    |๓๔.๑๑๙| อมจฺจมณฺฑลํ รชฺชํ     ผีตํ อนฺเตปุรํ มม
            อจฺฉินฺทิตฺวาน คหิตํ    ปิยปุตฺตํว ปสฺสหํ
            เมตฺตาย เม สโม นตฺถิ  เอสา เม เมตฺตาปารมีติ ฯ
                     เอกราชจริยํ จุทฺทสมํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๓ หน้าที่ ๕๙๓. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=33&A=12202&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=33.3&item=-146&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=33&siri=253              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33&i=242              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๓ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๓ http://84000.org/tipitaka/read/?index_33

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com