ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๓ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๕ สุตฺต. ขุ. อปทานํ (๒) พุทฺธวํโส จริยาปิฏกํ

            ทุติยํ เวจฺจกทายกตฺเถราปทานํ (๕๒๒)
  [๑๑๒] |๑๑๒.๑๓| วิปสฺสิโน ภควโต    โลกเชฏฺสฺส ตาทิโน
              เอกํ ๑- เวจฺจํ มยา ทินฺนํ ปสนฺเนน สปาณินา ฯ
      |๑๑๒.๑๔| หตฺถิยานํ อสฺสยานํ    ทิพฺพยานํ สมชฺฌคํ
              เตน เวจฺจกทาเนน ๒-   ปตฺโตมฺหิ อาสวกฺขยํ ฯ
@เชิงอรรถ: ม. เอกมญฺจํ ฯ ยุ. เอกเปจฺฉํ ฯ ม. มญฺจกทาเนน ฯ ยุ. เปจฺฉกทาเนน ฯ
      |๑๑๒.๑๕| เอกนวุเต อิโต กปฺเป   ยํ เวจฺจมททึ ตทา
              ทุคฺคตึ นาภิชานามิ    เวจฺจทานสฺสิทํ ผลํ ฯ
      |๑๑๒.๑๖| กิเลสา ฌาปิตา มยฺหํ   ภวา สพฺเพ สมูหตา
              นาโคว พนฺธนํ เฉตฺวา   วิหรามิ อนาสโว ฯ
      |๑๑๒.๑๗| สฺวาคตํ วต เม อาสิ    มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
              ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กตํ พุทฺธสฺส สาสนํ ฯ
      |๑๑๒.๑๘| ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส    วิโมกฺขาปิจ อฏฺิเม
              ฉฬภิญฺา สจฺฉิกตา    กตํ พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
 อิตฺถํ สุทํ อายสฺมา เวจฺจกทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
             เวจฺจกทายกตฺเถรสฺส อปทานํ สมตฺตํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๓ หน้าที่ ๑๖๔-๑๖๕. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=33&A=3230&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=33.1&item=112&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=33&siri=112              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33&i=112              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๓ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๓ http://84000.org/tipitaka/read/?index_33

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com