ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๕ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๒ อภิ. วิภงฺโค

   [๑๑๐๙]  ปญฺจนฺนํ  ขนฺธานํ  กติ สารมฺมณา กติ อนารมฺมณา
ฯเปฯ  สตฺตนฺนํ  จิตฺตานํ  กติ  สารมฺมณา  กติ  อนารมฺมณา  ฯ
รูปกฺขนฺโธ  อนารมฺมโณ  จตฺตาโร  ขนฺธา สารมฺมณา ฯ ทสายตนา
อนารมฺมณา  มนายตนํ  สารมฺมณํ  ธมฺมายตนํ  สิยา  สารมฺมณํ
สิยา  อนารมฺมณํ  ฯ  ทส  ธาตุโย  อนารมฺมณา  สตฺต  ธาตุโย
สารมฺมณา  ธมฺมธาตุ  สิยา  สารมฺมณา  สิยา  อนารมฺมณา  ฯ
เทฺว   สจฺจา  สารมฺมณา  นิโรธสจฺจํ  อนารมฺมณํ  ทุกฺขสจฺจํ
สิยา  สารมฺมณํ  สิยา  อนารมฺมณํ  ฯ  สตฺตินฺทฺริยา  อนารมฺมณา
จุทฺทสินฺทฺริยา  สารมฺมณา  ชีวิตินฺทฺริยํ  สิยา  สารมฺมณํ  สิยา
อนารมฺมณํ  ฯ  นว  เหตู  สารมฺมณา  ฯ  กพฬึกาโร  อาหาโร
อนารมฺมโณ  ตโย  อาหารา  สารมฺมณา  ฯ  สตฺต  ผสฺสา สตฺต
เวทนา สตฺต สญฺา สตฺต เจตนา สตฺต จิตฺตา สารมฺมณา ฯ
   [๑๑๑๐]  ปญฺจนฺนํ  ขนฺธานํ  กติ  สารมฺมณารมฺมณา  กติ
อนารมฺมณารมฺมณา  กติ  อนารมฺมณา  ฯเปฯ  สตฺตนฺนํ จิตฺตานํ กติ
สารมฺมณารมฺมณา  กติ  อนารมฺมณารมฺมณา  กติ  อนารมฺมณา  ฯ
รูปกฺขนฺโธ  อนารมฺมโณ  จตฺตาโร  ขนฺธา  สิยา  สารมฺมณารมฺมณา
สิยา  อนารมฺมณารมฺมณา  ฯ  ทสายตนา  อนารมฺมณา  มนายตนํ
สิยา  สารมฺมณารมฺมณํ  สิยา  อนารมฺมณารมฺมณํ  ธมฺมายตนํ  สิยา
สารมฺมณารมฺมณํ สิยา อนารมฺมณารมฺมณํ สิยา อนารมฺมณํ ฯ
   {๑๑๑๐.๑}  ทส ธาตุโย อนารมฺมณา ฉ ธาตุโย อนารมฺมณารมฺมณา
มโนวิญฺาณธาตุ  สิยา  สารมฺมณารมฺมณา  สิยา  อนารมฺมณารมฺมณา
ธมฺมธาตุ   สิยา   สารมฺมณารมฺมณา  สิยา  อนารมฺมณารมฺมณา
สิยา   อนารมฺมณา   ฯ   นิโรธสจฺจํ  อนารมฺมณํ  มคฺคสจฺจํ
อนารมฺมณารมฺมณํ   สมุทยสจฺจํ   สิยา   สารมฺมณารมฺมณํ  สิยา
อนารมฺมณารมฺมณํ   ทุกฺขสจฺจํ   สิยา   สารมฺมณารมฺมณํ   สิยา
อนารมฺมณารมฺมณํ  สิยา  อนารมฺมณํ  ฯ  สตฺตินฺทฺริยา  อนารมฺมณา
ปญฺจินฺทฺริยา  อนารมฺมณารมฺมณา  นวินฺทฺริยา  สิยา  สารมฺมณารมฺมณา
สิยา   อนารมฺมณารมฺมณา   ชีวิตินฺทฺริยํ  สิยา  สารมฺมณารมฺมณํ
สิยา  อนารมฺมณารมฺมณํ  สิยา  อนารมฺมณํ  ฯ  นว  เหตู  สิยา
สารมฺมณารมฺมณา   สิยา   อนารมฺมณารมฺมณา  ฯ  กพฬิงฺกาโร
อาหาโร  อนารมฺมโณ  ตโย  อาหารา  สิยา  สารมฺมณารมฺมณา
สิยา  อนารมฺมณารมฺมณา  ฯ  ฉ  ผสฺสา  อนารมฺมณารมฺมณา
มโนวิญฺาณธาตุสมฺผสฺโส    สิยา    สารมฺมณารมฺมโณ   สิยา
อนารมฺมณารมฺมโณ  ฯ ฉ เวทนา ฉ สญฺา ฉ เจตนา ฉ จิตฺตา
อนารมฺมณารมฺมณา   มโนวิญฺาณธาตุ   สิยา   สารมฺมณารมฺมณา
สิยา อนารมฺมณารมฺมณา ฯ
                   ----------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๕ หน้าที่ ๕๗๕-๕๗๗. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=11651&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1109&items=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=85              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1109              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๕ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_35

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com