ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๕ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๒ อภิ. วิภงฺโค

   [๑๑๑๒]  ปญฺจนฺนํ  ขนฺธานํ  กติ  กุสลา  กติ อกุสลา กติ
อพฺยากตา  ฯเปฯ  สตฺตนฺนํ  จิตฺตานํ กติ กุสลา กติ อกุสลา กติ
อพฺยากตา  ฯ  รูปกฺขนฺโธ อพฺยากโต จตฺตาโร ขนฺธา สิยา กุสลา
สิยา  อกุสลา  สิยา  อพฺยากตา  ฯ  ทสายตนา อพฺยากตา เทฺว
อายตนา  สิยา  กุสลา  สิยา อกุสลา สิยา อพฺยากตา ฯ โสฬส
ธาตุโย  อพฺยากตา เทฺว ธาตุโย สิยา กุสลา สิยา อกุสลา สิยา
อพฺยากตา  ฯ  สมุทยสจฺจํ  อกุสลํ  มคฺคสจฺจํ  กุสลํ  นิโรธสจฺจํ
อพฺยากตํ  ทุกฺขสจฺจํ  สิยา  กุสลํ  สิยา อกุสลํ สิยา อพฺยากตํ ฯ
ทสินฺทฺริยา  อพฺยากตา  โทมนสฺสินฺทฺริยํ  อกุสลํ อนญฺตญฺสฺสามีตินฺทฺริยํ
กุสลํ   จตฺตารินฺทฺริยา   สิยา   กุสลา   สิยา   อพฺยากตา
ฉ  อินฺทฺริยา สิยา กุสลา สิยา อกุสลา สิยา อพฺยากตา ฯ ตโย
อกุสลเหตู  อกุสลา  ตโย  กุสลเหตู  กุสลา  ตโย  อพฺยากตเหตู
อพฺยากตา  ฯ  กพฬิงฺกาโร  อาหาโร  อพฺยากโต  ตโย อาหารา
สิยา กุสลา สิยา อกุสลา สิยา อพฺยากตา ฯ ฉ ผสฺสา อพฺยากตา
มโนวิญฺาณธาตุสมฺผสฺโส  สิยา  กุสโล  สิยา  อกุสโล  สิยา
อพฺยากโต  ฯ  ฉ  เวทนา  ฉ  สญฺา  ฉ  เจตนา ฉ จิตฺตา
อพฺยากตา  มโนวิญฺาณธาตุ  สิยา  กุสลา  สิยา  อกุสลา  สิยา
อพฺยากตา ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๕ หน้าที่ ๕๗๘-๕๗๙. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=11709&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1112&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=87              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1112              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๕ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_35

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com