ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๕ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๒ อภิ. วิภงฺโค

                  อายตนวิภงฺโค
   [๙๗]  ทฺวาทสายตนานิ  จกฺขายตนํ  รูปายตนํ  โสตายตนํ
สทฺทายตนํ  ฆานายตนํ  คนฺธายตนํ  ชิวฺหายตนํ  รสายตนํ กายายตนํ
โผฏฺฐพฺพายตนํ มนายตนํ ธมฺมายตนํ ฯ
   [๙๘]  จกฺขุ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา วิปริณามธมฺมํ รูปา อนิจฺจา
ทุกฺขา  อนตฺตา  วิปริณามธมฺมา  โสตํ  อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา
วิปริณามธมฺมํ  สทฺทา  อนิจฺจา  ทุกฺขา  อนตฺตา  วิปริณามธมฺมา
ฆานํ  อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา  วิปริณามธมฺมํ คนฺธา อนิจฺจา ทุกฺขา
อนตฺตา   วิปริณามธมฺมา   ชิวฺหา  อนิจฺจา  ทุกฺขา  อนตฺตา
วิปริณามธมฺมา  รสา  อนิจฺจา  ทุกฺขา  อนตฺตา  วิปริณามธมฺมา
กาโย  อนิจฺโจ  ทุกฺโข  อนตฺตา วิปริณามธมฺโม โผฏฺฐพฺพา อนิจฺจา
ทุกฺขา  อนตฺตา  วิปริณามธมฺมา  มโน  อนิจฺโจ  ทุกฺโข  อนตฺตา
วิปริณามธมฺโม ธมฺมา อนิจฺจา ทุกฺขา อนตฺตา วิปริณามธมฺมา ฯ
                 สุตฺตนฺตภาชนียํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๕ หน้าที่ ๘๕. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=1734&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=97&items=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=8              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=97              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๕ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_35

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com