ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๖ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๓ อภิ. ธาตุกถา เจว ปุคฺคลปญฺญตฺติ จ

                     ทสกนิทฺเทโส
   [๑๕๒]  กตเมสํ  ปญฺจนฺนํ  อิธ  นิฏฺา  ฯ สตฺตกฺขตฺตุปรมสฺส
โกลํโกลสฺส  เอกพีชิสฺส สกทาคามิสฺส โย จ ทิฏฺเว ธมฺเม อรหา
อิเมสํ ปญฺจนฺนํ อิธ นิฏฺา ฯ
   {๑๕๒.๑}  กตเมสํ ปญฺจนฺนํ อิธ วิหาย นิฏฺา ฯ อนฺตราปรินิพฺพายิสฺส
อุปหจฺจปรินิพฺพายิสฺส อสงฺขารปรินิพฺพายิสฺส
สสงฺขารปรินิพฺพายิสฺส  อุทฺธํโสตสฺส  อกนิฏฺคามิโน  อิเมสํ  ปญฺจนฺนํ
อิธ วิหาย นิฏฺาติ ฯ
                   ทสกนิทฺเทโส นิฏฺิโต ฯ
             เอตฺตาวตา ปุคฺคลานํ ปุคฺคลปญฺตฺติ ฯ
            ปุคฺคลปญฺตฺติปฺปกรณํ ฉภาณวารํ นิฏฺิตํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๖ หน้าที่ ๒๓๕-๒๓๖. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=36&A=4767&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=36.2&item=152&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=36&siri=36              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36&i=667              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๖ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_36

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com