ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๔ อภิ. กถาวตฺถุ

                     อริยรูปกถา
   [๑๕๖๘]  อริยรูปํ  มหาภูตานํ  อุปาทายาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ
อริยรูปํ  กุสลนฺติ  ฯ  อามนฺตา ฯ มหาภูตา กุสลาติ ฯ น เหวํ
วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  มหาภูตา  อพฺยากตาติ  ฯ อามนฺตา ฯ อริยรูปํ
อพฺยากตนฺติ  ฯ  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อริยรูปํ มหาภูตานํ
อุปาทายาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อริยรูปํ  อนาสวํ  อสญฺโชนิยํ
อคนฺถนิยํ  อโนฆนิยํ  อโยคนิยํ  อนีวรณิยํ  อปรามฏฺ  อนุปาทานิยํ
อสงฺกิเลสิกนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  มหาภูตา  อนาสวา  ฯเปฯ
อสงฺกิเลสิกาติ  ฯ  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ มหาภูตา สาสวา
สญฺโชนิยา  ฯเปฯ  สงฺกิเลสิกาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อริยรูปํ
สาสวํ สญฺโชนิยํ ฯเปฯ สงฺกิเลสิกนฺติ ฯ น เหวํ วตฺตพฺเพ ฯเปฯ
   [๑๕๖๙]  น  วตฺตพฺพํ  อริยรูปํ  มหาภูตานํ  อุปาทายาติ  ฯ
อามนฺตา  ฯ  นนุ  วุตฺตํ  ภควตา  ยงฺกิญฺจิ ภิกฺขเว รูปํ จตฺตาริ
มหาภูตานิ   จตุนฺนญฺจ   มหาภูตานํ   อุปาทายรูปนฺติ   อตฺเถว
สุตฺตนฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ เตน หิ อริยรูปํ มหาภูตานํ อุปาทายาติ ฯ
                      อริยรูปกถา
                      ----------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๗ หน้าที่ ๕๒๘-๕๒๙. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=10502&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1568&items=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=156              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1561              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com