ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๔ อภิ. กถาวตฺถุ

            กมฺมเหตุกถา
   [๑๓๐๓] กมฺมเหตุ อรหา อรหตฺตา ปริหายตีติ ฯ อามนฺตา ฯ
 กมฺมเหตุ  โสตาปนฺโน  โสตาปตฺติผลา  ปริหายตีติ  ฯ  น  เหวํ
 วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กมฺมเหตุ  อรหา  อรหตฺตา  ปริหายตีติ  ฯ
 อามนฺตา  ฯ  กมฺมเหตุ  สกทาคามี  ฯเปฯ อนาคามี อนาคามิผลา
 ปริหายตีติ ฯ น เหวํ วตฺตพฺเพ ฯเปฯ
   [๑๓๐๔] กมฺมเหตุ โสตาปนฺโน โสตาปตฺติผลา น ปริหายตีติ ฯ
 อามนฺตา  ฯ  กมฺมเหตุ  อรหา  อรหตฺตา  น  ปริหายตีติ ฯ น
 เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กมฺมเหตุ  สกทาคามี  ฯเปฯ  อนาคามี
 อนาคามิผลา  น  ปริหายตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  กมฺมเหตุ อรหา
 อรหตฺตา น ปริหายตีติ ฯ เหวํ วตฺตพฺเพ ฯเปฯ
   [๑๓๐๕] กมฺมเหตุ อรหา อรหตฺตา ปริหายตีติ ฯ อามนฺตา ฯ
 ปาณาติปาตกมฺมสฺส เหตูติ น เหวํ วตฺตพฺเพ ฯเปฯ อทินฺนาทานกมฺมสฺส
 เหตุ   ฯเปฯ  กาเมสุมิจฺฉาจารกมฺมสฺส  เหตุ  มุสาวาทกมฺมสฺส
 เหตุ   ปิสุณาวาจากมฺมสฺส   เหตุ   ผรุสวาจากมฺมสฺส   เหตุ
 สมฺผปฺปลาปกมฺมสฺส   เหตุ   มาตุฆาตกกมฺมสฺส   ๑-   เหตุ
 ปิตุฆาตกกมฺมสฺส  ๒-  เหตุ  อรหนฺตฆาตกกมฺมสฺส  ๓-  เหตุ
 รุหิรุปฺปาทกมฺมสฺส  เหตุ  สงฺฆเภทกมฺมสฺส  เหตูติ  ฯ  น  เหวํ
 วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กตมสฺส  กมฺมสฺส เหตูติ ฯ หนฺท หิ อรหนฺตานํ
 อพฺภาจิกฺขตีติ  ฯ  อรหนฺตานํ  อพฺภาจิกฺขนกมฺมสฺส  เหตุ  อรหา
 อรหตฺตา  ปริหายตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เย  เกจิ  อรหนฺตานํ
 อพฺภาจิกฺขนฺติ  สพฺเพ  เต  อรหตฺตํ  สจฺฉิกโรนฺตีติ  ฯ  น  เหวํ
 วตฺตพฺเพ ฯปฯ
            กมฺมเหตุกถา ฯ
            อฏฺโม วคฺโค ฯ
            ตสฺส อุทฺทานํ ฯ
        ฉ คติโย อนฺตราภโว ปญฺเจว กามคุณา
        กามธาตุ ปญฺเจว อายตนา กามา
        รูปิโน ธมฺมา รูปธาตุ อรูปิโน ธมฺมา
        อรูปธาตุ สฬายตนิโก อตฺตภาโว
        รูปธาตุยา อตฺถิ รูปํ อรูเปสุ รูปํ กมฺมํ
        รูปชีวิตินฺทฺริยํ กมฺมเหตุ ปริหายตีติ ฯ
             -----------
 @เชิงอรรถ: ม. มาตุฆาติกมฺมสฺส. ๒. ม. ปิตุฆาติกมฺมสฺส. ๓. ม. อรหนฺตฆาติกมฺมสฺส.             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๗ หน้าที่ ๔๒๗-๔๒๘. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=8525&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1303&items=3              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=102              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1285              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com