ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๔ อภิ. กถาวตฺถุ

             กมฺมกถา
   [๑๔๗๙]  สพฺพํ  กมฺมํ  สวิปากนฺติ  ฯ  อามนฺตา ฯ สพฺพา
 เจตนา  สวิปากาติ  ฯ  น เหวํ วตฺตพฺเพ ฯเปฯ สพฺพา เจตนา
 สวิปากาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ วิปากาพฺยากตา เจตนา สวิปากาติ ฯ
 น เหวํ วตฺตพฺเพ ฯเปฯ สพฺพา เจตนา สวิปากาติ ฯ อามนฺตา ฯ
 กิริยาพฺยากตา  เจตนา  สวิปากาติ  ฯ  น เหวํ วตฺตพฺเพ ฯเปฯ
 สพฺพา เจตนา สวิปากาติ ฯ อามนฺตา ฯ กามาวจรา วิปากาพฺยากตา
 เจตนา  สวิปากาติ  ฯ  น เหวํ วตฺตพฺเพ ฯเปฯ สพฺพา เจตนา
 สวิปากาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  รูปาวจรา อรูปาวจรา อปริยาปนฺนา
 วิปากาพฺยากตา  เจตนา  สวิปากาติ  ฯ น เหวํ วตฺตพฺเพ ฯเปฯ
 สพฺพา เจตนา สวิปากาติ ฯ อามนฺตา ฯ กามาวจรา กิริยาพฺยากตา
 เจตนา  สวิปากาติ  ฯ  น เหวํ วตฺตพฺเพ ฯเปฯ สพฺพา เจตนา
 สวิปากาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ รูปาวจรา อรูปาวจรา กิริยาพฺยากตา
 เจตนา สวิปากาติ ฯ น เหวํ วตฺตพฺเพ ฯเปฯ
   [๑๔๘๐]  วิปากาพฺยากตา เจตนา อวิปากาติ ฯ อามนฺตา ฯ
 หญฺจิ  วิปากาพฺยากตา  เจตนา  อวิปากา  โน วต เร วตฺตพฺเพ
 สพฺพา เจตนา สวิปากาติ
   [๑๔๘๑]  กิริยาพฺยากตา  เจตนา อวิปากาติ ฯ อามนฺตา ฯ
 หญฺจิ  กิริยาพฺยากตา  เจตนา  อวิปากา  โน  วต เร วตฺตพฺเพ
 สพฺพา เจตนา สวิปากาติ ฯ
   [๑๔๘๒]  กามาวจรา  รูปาวจรา  อรูปาวจรา  อปริยาปนฺนา
 วิปากาพฺยากตา  เจตนา  อวิปากาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  หญฺจิ
 อปริยาปนฺนา  วิปากาพฺยากตา  เจตนา  อวิปากา  โน  วต  เร
 วตฺตพฺเพ สพฺพา เจตนา สวิปากาติ ฯ
   [๑๔๘๓]  กามาวจรา  รูปาวจรา  อรูปาวจรา กิริยาพฺยากตา
 เจตนา อวิปากาติ ฯ อามนฺตา ฯ หญฺจิ อรูปาวจรา กิริยาพฺยากตา
 เจตนา อวิปากา โน วต เร วตฺตพฺเพ สพฺพา เจตนา สวิปากาติ ฯ
   [๑๔๘๔]  น วตฺตพฺพํ สพฺพํ กมฺมํ สวิปากนฺติ ฯ อามนฺตา ฯ
 นนุ  วุตฺตํ  ภควตา  นาหํ  ภิกฺขเว  สญฺเจตนิกานํ กมฺมานํ กตานํ
 อุปจิตานํ  อปฺปฏิสํวิทิตฺวา  พฺยนฺตีภาวํ  วทามิ  ตญฺจ  โข  ทิฏฺเว
 ธมฺเม อุปปชฺเช วา อปเร วา ปริยาเยติ ๑- อตฺเถว สุตฺตนฺโตติ ฯ
 อามนฺตา ฯ เตน หิ สพฺพํ กมฺมํ สวิปากนฺติ ฯ
             กมฺมกถา ฯ
              ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๗ หน้าที่ ๔๙๔-๔๙๕. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=9825&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1479&items=6              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=135              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1476              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com