ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๕ อภิ. ยมกํ (๑)

            อายตนยมกํ
            ปณฺณตฺติวาโร
   [๒๗๙]  ทฺวาทสายตนานิ:  จกฺขายตนํ  โสตายตนํ  ฆานายตนํ
 ชิวฺหายตนํ  กายายตนํ  รูปายตนํ  สทฺทายตนํ  คนฺธายตนํ  รสายตนํ
 โผฏฺพฺพายตนํ มนายตนํ ธมฺมายตนํ ฯ
            อุทฺเทสวาโร
   [๒๘๐]  จกฺขุ จกฺขายตนํ จกฺขายตนํ จกฺขุ ฯ โสตํ โสตายตนํ
 โสตายตนํ  โสตํ  ฯ  ฆานํ ฆานายตนํ ฆานายตนํ ฆานํ ฯ ชิวฺหา
 ชิวฺหายตนํ  ชิวฺหายตนํ  ชิวฺหา  ฯ  กาโย  กายายตนํ  กายายตนํ
 กาโย  ฯ  รูปํ  รูปายตนํ  รูปายตนํ  รูปํ  ฯ สทฺโท สทฺทายตนํ
 สทฺทายตนํ  สทฺโท  ฯ  คนฺโธ  คนฺธายตนํ  คนฺธายตนํ  คนฺโธ ฯ
 รโส  รสายตนํ  รสายตนํ  รโส  ฯ  โผฏฺพฺโพ  โผฏฺพฺพายตนํ
 โผฏฺพฺพายตนํ  โผฏฺพฺโพ  ฯ  มโน  มนายตนํ มนายตนํ มโน ฯ
 ธมฺโม ธมฺมายตนํ ธมฺมายตนํ ธมฺโม ฯ
   [๒๘๑] น จกฺขุ น จกฺขายตนํ น จกฺขายตนํ น จกฺขุ ฯ น โสตํ
 น โสตายตนํ น โสตายตนํ น โสตํ ฯ น ฆานํ น ฆานายตนํ น
 ฆานายตนํ  น  ฆานํ  ฯ  น ชิวฺหา น ชิวฺหายตนํ น ชิวฺหายตนํ
 น ชิวฺหา ฯ น กาโย น กายายตนํ น กายายตนํ น กาโย ฯ
 น  รูปํ  น  รูปายตนํ  น  รูปายตนํ  น  รูปํ  ฯ  น สทฺโท
 น   สทฺทายตนํ   น   สทฺทายตนํ   น   สทฺโท   ฯ
 น  คนฺโธ  น  คนฺธายตนํ  น คนฺธายตนํ น คนฺโธ ฯ น รโส
 น รสายตนํ น รสายตนํ น รโส ฯ น โผฏฺพฺโพ น โผฏฺพฺพายตนํ
 น  โผฏฺพฺพายตนํ  น  โผฏฺพฺโพ  ฯ  น  มโน  น  มนายตนํ
 น  มนายตนํ  น มโน ฯ น ธมฺโม น ธมฺมายตนํ น ธมฺมายตนํ
 น ธมฺโม ฯ
            --------
   [๒๘๒] จกฺขุ จกฺขายตนํ อายตนา โสตายตนํ ฯ จกฺขุ จกฺขายตนํ
 อายตนา ฆานายตนํ ฯ จกฺขุ จกฺขายตนํ อายตนา ชิวฺหายตนํ ฯเปฯ
 อายตนา ธมฺมายตนํ *- ฯ โสตํ โสตายตนํ อายตนา จกฺขายตนํ ฯ
 โสตํ โสตายตนํ อายตนา ฆานายตนํ ฯเปฯ อายตนา ธมฺมายตนํ ฯ
 ฆานํ ฆานายตนํ ฯเปฯ อายตนา ธมฺมายตนํ ฯเปฯ ธมฺโม ธมฺมายตนํ
 อายตนา จกฺขายตนํ ฯ ธมฺโม ธมฺมายตนํ อายตนา โสตายตนํ ฯเปฯ
 อายตนา มนายตนํ ฯ (จกฺกํ พนฺธิตพฺพํ) ฯ
   [๒๘๓] น จกฺขุ น จกฺขายตนํ นายตนา น โสตายตนํ ฯ น จกฺขุ
 น  จกฺขายตนํ  นายตนา น ฆานายตนํ ฯ น จกฺขุ น จกฺขายตนํ
 นายตนา น ชิวฺหายตนํ ฯเปฯ นายตนา น ธมฺมายตนํ ฯ น โสตํ
 น โสตายตนํ นายตนา น จกฺขายตนํ ฯ น โสตํ น โสตายตนํ นายตนา
 น ฆานายตนํ ฯเปฯ นายตนา น ธมฺมายตนํ ฯ น ฆานํ น ฆานายตนํ
 ฯเปฯ นายตนา น ธมฺมายตนํ ฯเปฯ น ธมฺโม น ธมฺมายตนํ นายตนา
 น จกฺขายตนํ ฯ น ธมฺโม น ธมฺมายตนํ นายตนา น โสตายตนํ ฯเปฯ
 นายตนา น มนายตนํ ฯ (จกฺกํ พนฺธิตพฺพํ) ฯ
            ---------
 @เชิงอรรถ: * มีการแก้ไขคำ ธมฺมาตยนํ เป็น ธมฺมายตนํ
   [๒๘๔]  จกฺขุ  อายตนํ  อายตนา  จกฺขุ  ฯ  โสตํ อายตนํ
 อายตนา  โสตํ  ฯ  ฆานํ  อายตนํ  อายตนา  ฆานํ  ฯ ชิวฺหา
 อายตนํ  อายตนา  ชิวฺหา  ฯ กาโย อายตนํ อายตนา กาโย ฯ
 รูปํ  อายตนํ อายตนา รูปํ ฯ สทฺโท อายตนํ อายตนา สทฺโท ฯ
 คนฺโธ  อายตนํ  อายตนา  คนฺโธ  ฯ  รโส  อายตนํ  อายตนา
 รโส  ฯ  โผฏฺพฺโพ  อายตนํ  อายตนา  โผฏฺพฺโพ  ฯ  มโน
 อายตนํ อายตนา มโน ฯ ธมฺโม อายตนํ อายตนา ธมฺโม ฯ
   [๒๘๕] น จกฺขุ นายตนํ นายตนา น จกฺขุ ฯ น โสตํ นายตนํ
 นายตนา น โสตํ ฯ น ฆานํ นายตนํ นายตนา น ฆานํ ฯ น ชิวฺหา
 นายตนํ  นายตนา  น  ชิวฺหา  ฯ  น  กาโย นายตนํ นายตนา
 น กาโย ฯ น รูปํ นายตนํ นายตนา น รูปํ ฯ น สทฺโท นายตนํ
 นายตนา  น สทฺโท ฯ น คนฺโธ นายตนํ นายตนา น คนฺโธ ฯ
 น รโส นายตนํ นายตนา น รโส ฯ น โผฏฺพฺโพ นายตนํ นายตนา
 น โผฏฺพฺโพ ฯ น มโน นายตนํ นายตนา น มโน ฯ น ธมฺโม
 นายตนํ นายตนา น ธมฺโม ฯ
            --------
   [๒๘๖]  จกฺขุ  อายตนํ  อายตนา โสตํ ฯเปฯ จกฺขุ อายตนํ
 อายตนา  ธมฺโม  ฯ  โสตํ  อายตนํ อายตนา จกฺขุ ฯเปฯ โสตํ
 อายตนํ  อายตนา  ธมฺโม ฯ ฆานํ อายตนํ อายตนา จกฺขุ ฯเปฯ
 อายตนา ธมฺโม ฯ ธมฺโม อายตนํ อายตนา จกฺขุ ฯ ธมฺโม อายตนํ
 อายตนา โสตํ ฯเปฯ อายตนา มโน ฯ (จกฺกํ พนฺธิตพฺพํ) ฯ
   [๒๘๗]  น จกฺขุ นายตนํ นายตนา น โสตํ ฯเปฯ น จกฺขุ
 นายตนํ นายตนา น ธมฺโม ฯ น โสตํ นายตนํ นายตนา น จกฺขุ
 ฯเปฯ นายตนา น ธมฺโม ฯ น ฆานํ นายตนํ นายตนา น จกฺขุ
 ฯเปฯ นายตนา น ธมฺโม ฯ น ธมฺโม นายตนํ นายตนา น จกฺขุ ฯ
 น ธมฺโม นายตนํ นายตนา น โสตํ ฯเปฯ นายตนา น มโน ฯ
 (จกฺกํ พนฺธิตพฺพํ) ฯ
            อุทฺเทสวาโร ฯ
             ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๘ หน้าที่ ๘๘-๙๑. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=1732&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=279&items=9              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=12              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=279              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_38

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com