ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๕ อภิ. ยมกํ (๑)

            นิทฺเทสวาโร
   [๑๐๓๐] กาโย กายสงฺขาโรติ: โน ฯ กายสงฺขาโร กาโยติ:
 โน ฯ วจี วจีสงฺขาโรติ: โน ฯ วจีสงฺขาโร วจีติ: โน ฯ จิตฺตํ
 จิตฺตสงฺขาโรติ: โน ฯ จิตฺตสงฺขาโร จิตฺตนฺติ: โน ฯ
   [๑๐๓๑] น กาโย น กายสงฺขาโรติ: กายสงฺขาโร น กาโย
 กายสงฺขาโร กายญฺจ กายสงฺขารญฺจ เปตฺวา อวเสสา ๑- น เจว กาโย
 น จ กายสงฺขาโร ฯ น กายสงฺขาโร น กาโยติ: กาโย น กายสงฺขาโร
 กาโย  กายญฺจ  กายสงฺขารญฺจ เปตฺวา อวเสสา น เจว กาโย
 น จ กายสงฺขาโร ฯ น วจี น วจีสงฺขาโรติ: วจีสงฺขาโร น วจี
 วจีสงฺขาโร  วจิญฺจ  วจีสงฺขารญฺจ เปตฺวา อวเสสา น เจว วจี
 น จ วจีสงฺขาโร ฯ น วจีสงฺขาโร น วจีติ: วจี น วจีสงฺขาโร วจี
 วจิญฺจ วจีสงฺขารญฺจ เปตฺวา อวเสสา น เจว วจี น จ วจีสงฺขาโร ฯ
 น  จิตฺตํ  น  จิตฺตสงฺขาโรติ: จิตฺตสงฺขาโร น จิตฺตํ จิตฺตสงฺขาโร
 จิตฺตญฺจ  จิตฺตสงฺขารญฺจ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  จิตฺตํ
 น จ จิตฺตสงฺขาโร ฯ น จิตฺตสงฺขาโร น จิตฺตนฺติ: จิตฺตํ น จิตฺตสงฺขาโร
 จิตฺตํ  จิตฺตญฺจ  จิตฺตสงฺขารญฺจ  เปตฺวา  อวเสสา น เจว จิตฺตํ
 น จ จิตฺตสงฺขาโร ฯ
             -------
   [๑๐๓๒] กาโย กายสงฺขาโรติ: โน ฯ สงฺขารา วจีสงฺขาโรติ:
 วจีสงฺขาโร สงฺขาโร เจว วจีสงฺขาโร จ อวเสสา สงฺขารา สงฺขารา
 @เชิงอรรถ: อวเสสนฺติ: น เกวลํ เสสสงฺขารทฺวยเมว กายสงฺขารวินิมุตฺตํ ปน
 @เสสํ สพฺพมฺปิ สงฺขตาสงฺขตปณฺณตฺติเภทํ ธมฺมชาตํ เนว กาโย น กายสงฺขาโรติ
 @อฏฺกถา ฯ
 น วจีสงฺขาโร ฯ กาโย กายสงฺขาโรติ: โน ฯ สงฺขารา จิตฺตสงฺขาโรติ:
 จิตฺตสงฺขาโร สงฺขาโร เจว จิตฺตสงฺขาโร จ อวเสสา สงฺขารา สงฺขารา
 น จิตฺตสงฺขาโร ฯ วจี วจีสงฺขาโรติ: โน ฯ สงฺขารา กายสงฺขาโรติ:
 กายสงฺขาโร สงฺขาโร เจว กายสงฺขาโร จ อวเสสา สงฺขารา สงฺขารา
 น กายสงฺขาโร ฯ วจี วจีสงฺขาโรติ: โน ฯ สงฺขารา จิตฺตสงฺขาโรติ:
 จิตฺตสงฺขาโร สงฺขาโร เจว จิตฺตสงฺขาโร จ อวเสสา สงฺขารา สงฺขารา
 น จิตฺตสงฺขาโร ฯ จิตฺตํ จิตฺตสงฺขาโรติ: โน ฯ สงฺขารา กายสงฺขาโรติ:
 กายสงฺขาโร   สงฺขาโร  เจว  กายสงฺขาโร  จ  อวเสสา
 สงฺขารา สงฺขารา น กายสงฺขาโร ฯ จิตฺตํ จิตฺตสงฺขาโรติ: โน ฯ
 สงฺขารา  วจีสงฺขาโรติ: วจีสงฺขาโร สงฺขาโร เจว วจีสงฺขาโร จ
 อวเสสา สงฺขารา สงฺขารา น วจีสงฺขาโร ฯ
   [๑๐๓๓] น กาโย น กายสงฺขาโรติ: กายสงฺขาโร น กาโย
 กายสงฺขาโร  กายญฺจ  กายสงฺขารญฺจ  เปตฺวา อวเสสา น เจว
 กาโย น จ กายสงฺขาโร ฯ น สงฺขารา น วจีสงฺขาโรติ: อามนฺตา ฯ
 น  กาโย น กายสงฺขาโรติ: กายสงฺขาโร น กาโย กายสงฺขาโร
 กายญฺจ  กายสงฺขารญฺจ  เปตฺวา อวเสสา น เจว กาโย น จ
 กายสงฺขาโร ฯ น สงฺขารา น จิตฺตสงฺขาโรติ: อามนฺตา ฯ น วจี น
 วจีสงฺขาโรติ:  วจีสงฺขาโร น วจี วจีสงฺขาโร วจิญฺจ วจีสงฺขารญฺจ
 เปตฺวา อวเสสา น เจว วจี น จ วจีสงฺขาโร ฯ น สงฺขารา
 น กายสงฺขาโรติ: อามนฺตา ฯ น วจี น วจีสงฺขาโรติ: วจีสงฺขาโร
 น  วจี  วจีสงฺขาโร  วจิญฺจ  วจีสงฺขารญฺจ  เปตฺวา  อวเสสา
 น เจว วจี น จ วจีสงฺขาโร ฯ น สงฺขารา น จิตฺตสงฺขาโรติ:
 อามนฺตา  ฯ  น  จิตฺตํ น จิตฺตสงฺขาโรติ: จิตฺตสงฺขาโร น จิตฺตํ
 จิตฺตสงฺขาโร จิตฺตญฺจ จิตฺตสงฺขารญฺจ เปตฺวา อวเสสา น เจว จิตฺตํ
 น จ จิตฺตสงฺขาโร ฯ น สงฺขารา น กายสงฺขาโรติ: อามนฺตา ฯ น จิตฺตํ
 น  จิตฺตสงฺขาโรติ:  จิตฺตสงฺขาโร  น  จิตฺตํ จิตฺตสงฺขาโร จิตฺตญฺจ
 จิตฺตสงฺขารญฺจ เปตฺวา อวเสสา น เจว จิตฺตํ น จ จิตฺตสงฺขาโร ฯ
 น สงฺขารา น วจีสงฺขาโรติ: อามนฺตา ฯ
            --------
   [๑๐๓๔]  กายสงฺขาโร  วจีสงฺขาโรติ:  โน  ฯ วจีสงฺขาโร
 กายสงฺขาโรติ:  โน  ฯ  กายสงฺขาโร  จิตฺตสงฺขาโรติ:  โน  ฯ
 จิตฺตสงฺขาโร  กายสงฺขาโรติ:  โน  ฯ วจีสงฺขาโร จิตฺตสงฺขาโรติ:
 โน ฯ จิตฺตสงฺขาโร วจีสงฺขาโรติ: โน ฯ
   [๑๐๓๕]  น  กายสงฺขาโร น วจีสงฺขาโรติ: วจีสงฺขาโร น
 กายสงฺขาโร  วจีสงฺขาโร  กายสงฺขารญฺจ  วจีสงฺขารญฺจ  เปตฺวา
 อวเสสา น เจว กายสงฺขาโร น จ วจีสงฺขาโร ฯ น วจีสงฺขาโร
 น กายสงฺขาโรติ: กายสงฺขาโร น วจีสงฺขาโร กายสงฺขาโร วจีสงฺขารญฺจ
 กายสงฺขารญฺจ  เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  วจีสงฺขาโร น จ
 กายสงฺขาโร  ฯ  น กายสงฺขาโร น จิตฺตสงฺขาโรติ: จิตฺตสงฺขาโร
 น กายสงฺขาโร จิตฺตสงฺขาโร กายสงฺขารญฺจ จิตฺตสงฺขารญฺจ เปตฺวา
 อวเสสา น เจว กายสงฺขาโร น จ จิตฺตสงฺขาโร ฯ น จิตฺตสงฺขาโร
 น  กายสงฺขาโรติ:  กายสงฺขาโร  น  จิตฺตสงฺขาโร  กายสงฺขาโร
 จิตฺตสงฺขารญฺจ กายสงฺขารญฺจ เปตฺวา อวเสสา น เจว จิตฺตสงฺขาโร
 น จ กายสงฺขาโร ฯ น วจีสงฺขาโร น จิตฺตสงฺขาโรติ: จิตฺตสงฺขาโร
 น  วจีสงฺขาโร  จิตฺตสงฺขาโร วจีสงฺขารญฺจ จิตฺตสงฺขารญฺจ เปตฺวา
 อวเสสา น เจว วจีสงฺขาโร น จ จิตฺตสงฺขาโร ฯ น จิตฺตสงฺขาโร
 น วจีสงฺขาโรติ: วจีสงฺขาโร น จิตฺตสงฺขาโร วจีสงฺขาโร จิตฺตสงฺขารญฺจ
 วจีสงฺขารญฺจ   เปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  จิตฺตสงฺขาโร
 น จ วจีสงฺขาโร ฯ
            ปณฺณตฺติวาโร
              --------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๘ หน้าที่ ๓๖๐-๓๖๔. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=7190&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=1030&items=6              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=29              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=1030              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_38

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com