ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๗ อภิ. ป.(๑) อนุโลมติกปฏฺฐานํ ปุริมํ

   [๕๗๓] กุสโล ธมฺโม กุสลสฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย
 กุสลา อาหารา สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
   [๕๗๔]  กุสโล  ธมฺโม  อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน
 ปจฺจโย  กุสลา  อาหารา  จิตฺตสมุฏฺานานํ  รูปานํ อาหารปจฺจเยน
 ปจฺจโย ฯ
   [๕๗๕]  กุสโล  ธมฺโม  กุสลสฺส จ อพฺยากตสฺส จ ธมฺมสฺส
 อาหารปจฺจเยน  ปจฺจโย  กุสลา  อาหารา  สมฺปยุตฺตกานํ  ขนฺธานํ
 จิตฺตสมุฏฺานานญฺจ รูปานํ อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
   [๕๗๖]  อกุสโล  ธมฺโม  อกุสลสฺส  ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน
 ปจฺจโย  อกุสลา  อาหารา  สมฺปยุตฺตกานํ  ขนฺธานํ อาหารปจฺจเยน
 ปจฺจโย ฯ
   [๕๗๗]  อกุสโล  ธมฺโม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน
 ปจฺจโย  อกุสลา  อาหารา  จิตฺตสมุฏฺานานํ รูปานํ อาหารปจฺจเยน
 ปจฺจโย ฯ
   [๕๗๘]  อกุสโล ธมฺโม อกุสลสฺส จ อพฺยากตสฺส จ ธมฺมสฺส
 อาหารปจฺจเยน  ปจฺจโย  อกุสลา  อาหารา  สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ
 จิตฺตสมุฏฺานานญฺจ รูปานํ อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
   [๕๗๙] อพฺยากโต ธมฺโม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน
 ปจฺจโย  วิปากาพฺยากตา  กิริยาพฺยากตา  อาหารา  สมฺปยุตฺตกานํ
 ขนฺธานํ จิตฺตสมุฏฺานานญฺจ รูปานํ อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิกฺขเณ
 วิปากาพฺยากตา   อาหารา   สมฺปยุตฺตกานํ   ขนฺธานํ  กฏตฺตา
 จ  รูปานํ  อาหารปจฺจเยน  ปจฺจโย  กพฬึกาโร  อาหาโร อิมสฺส
 กายสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๔๐ หน้าที่ ๑๘๘-๑๘๙. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=3741&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=573&items=7              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=56              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=573              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com