ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     PaliThai   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๗ อภิ. ป.(๑) อนุโลมติกปฏฺฐานํ ปุริมํ

                     กมฺมมูลกํ
   [๖๔๘]  กมฺมปจฺจยา อนนฺตเร เอกํ ... สมนนฺตเร เอกํ สหชาเต
สตฺต  อญฺมญฺเ  ตีณิ  นิสฺสเย  สตฺต  อุปนิสฺสเย  เทฺว วิปาเก
เอกํ  อาหาเร  สตฺต  สมฺปยุตฺเต  ตีณิ  วิปฺปยุตฺเต  ตีณิ อตฺถิยา
สตฺต นตฺถิยา เอกํ วิคเต เอกํ อวิคเต สตฺต ฯ
   [๖๔๙]  กมฺมอุปนิสฺสยนฺติ  เทฺว  ฯ  กมฺมอนนฺตรสมนนฺตร-
อุปนิสฺสยนตฺถิวิคตนฺติ  เอกํ  ฯ  กมฺมสหชาตนิสฺสยอาหารอตฺถิอวิคตนฺติ
สตฺต     ฯ     กมฺมสหชาตอญฺมญฺนิสฺสยอาหารอตฺถิอวิคตนฺติ
ตีณิ    ฯ    กมฺมสหชาตอญฺมญฺนิสฺสยอาหารสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ
ตีณิ    ฯ    กมฺมสหชาตอญฺมญฺนิสฺสยอาหารวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ
ตีณิ   ฯ   กมฺมสหชาตนิสฺสยวิปากอาหารอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ  ฯ
กมฺมสหชาตอญฺมญฺนิสฺสยวิปากอาหารอตฺถิอวิคตนฺติ    เอกํ    ฯ
กมฺมสหชาตอญฺมญฺนิสฺสยวิปากอาหารสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   เอกํ  ฯ
กมฺมสหชาตนิสฺสยวิปากอาหารวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ    เอกํ    ฯ
กมฺมสหชาตอญฺมญฺนิสฺสยวิปากอาหารวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ เอกํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๔๐ หน้าที่ ๒๐๙-๒๑๐. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=4180&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=4180              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=648&items=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=78              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=648              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com