ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๗ อภิ. ป.(๑) อนุโลมติกปฏฺฐานํ ปุริมํ

                      เหตุมูลกํ
   [๗๕๒]  เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ สตฺต ... นอธิปติยา สตฺต
นอนนฺตเร  สตฺต  นสมนนฺตเร  สตฺต  นอญฺมญฺเ ตีณิ นอุปนิสฺสเย
สตฺต   นปุเรชาเต  สตฺต  นปจฺฉาชาเต  สตฺต  นอาเสวเน
สตฺต  นกมฺเม  สตฺต  นวิปาเก  สตฺต นอาหาเร สตฺต นอินฺทฺริเย
สตฺต  นฌาเน  สตฺต  นมคฺเค  สตฺต นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต
ตีณิ โนนตฺถิยา สตฺต โนวิคเต สตฺต ฯ
   [๗๕๓]  เหตุสหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ  นอารมฺมเณ  สตฺต
... นอธิปติยา สตฺต นอนนฺตเร สตฺต นสมนนฺตเร สตฺต นอญฺมญฺเ
ตีณิ  นอุปนิสฺสเย  สตฺต  นปุเรชาเต  สตฺต  นปจฺฉาชาเต  สตฺต
นอาเสวเน  สตฺต  นกมฺเม  สตฺต นวิปาเก สตฺต นอาหาเร สตฺต
นอินฺทฺริเย  สตฺต  นฌาเน  สตฺต  นมคฺเค  สตฺต นสมฺปยุตฺเต ตีณิ
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา สตฺต โนวิคเต สตฺต ฯ
   [๗๕๔]  เหตุสหชาตอญฺมญฺนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ   นอารมฺมเณ
ตีณิ  ...  นอธิปติยา  ตีณิ  นอนนฺตเร  ตีณิ  นสมนนฺตเร  ตีณิ
นอุปนิสฺสเย  ตีณิ  นปุเรชาเต  ตีณิ  นปจฺฉาชาเต ตีณิ นอาเสวเน
ตีณิ  นกมฺเม  ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ  นอาหาเร  ตีณิ  นอินฺทฺริเย
ตีณิ  นฌาเน  ตีณิ  นมคฺเค  ตีณิ  นสมฺปยุตฺเต  เอกํ นวิปฺปยุตฺเต
ตีณิ โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
   [๗๕๕]  เหตุสหชาตอญฺมญฺนิสฺสยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ
นอารมฺมเณ  ตีณิ  ... นอธิปติยา ตีณิ นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร
ตีณิ  นอุปนิสฺสเย  ตีณิ  นปุเรชาเต  ตีณิ  นปจฺฉาชาเต  ตีณิ
นอาเสวเน  ตีณิ  นกมฺเม  ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ  นอาหาเร  ตีณิ
นอินฺทฺริเย  ตีณิ  นฌาเน  ตีณิ  นมคฺเค  ตีณิ  นวิปฺปยุตฺเต  ตีณิ
โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
   [๗๕๖]  เหตุสหชาตนิสฺสยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   นอารมฺมเณ
ตีณิ ... นอธิปติยา ตีณิ นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอญฺมญฺเ
ตีณิ  นอุปนิสฺสเย  ตีณิ  นปุเรชาเต  ตีณิ  นปจฺฉาชาเต  ตีณิ
นอาเสวเน  ตีณิ  นกมฺเม  ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ  นอาหาเร  ตีณิ
นอินฺทฺริเย  ตีณิ  นฌาเน  ตีณิ  นมคฺเค  ตีณิ  นสมฺปยุตฺเต  ตีณิ
โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
   [๗๕๗]  เหตุสหชาตนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ   นอารมฺมเณ
เอกํ  ...  นอธิปติยา  เอกํ  นอนนฺตเร เอกํ นสมนนฺตเร เอกํ
นอญฺมญฺเ  เอกํ นอุปนิสฺสเย เอกํ นปุเรชาเต เอกํ นปจฺฉาชาเต
เอกํ  นอาเสวเน  เอกํ  นกมฺเม  เอกํ  นอาหาเร  เอกํ
นอินฺทฺริเย  เอกํ  นฌาเน  เอกํ  นมคฺเค เอกํ นสมฺปยุตฺเต เอกํ
นวิปฺปยุตฺเต เอกํ โนนตฺถิยา เอกํ โนวิคเต เอกํ ฯ
   [๗๕๘]  เหตุสหชาตอญฺมญฺนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ
นอารมฺมเณ เอกํ ... นอธิปติยา เอกํ นอนนฺตเร เอกํ นสมนนฺตเร
เอกํ  นอุปนิสฺสเย  เอกํ  นปุเรชาเต  เอกํ  นปจฺฉาชาเต  เอกํ
นอาเสวเน  เอกํ  นกมฺเม เอกํ นอาหาเร เอกํ นอินฺทฺริเย เอกํ
นฌาเน  เอกํ  นมคฺเค  เอกํ นสมฺปยุตฺเต เอกํ นวิปฺปยุตฺเต เอกํ
โนนตฺถิยา เอกํ โนวิคเต เอกํ ฯ
   [๗๕๙]  เหตุสหชาตอญฺมญฺนิสฺสยวิปากสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ
นอารมฺมเณ  เอกํ  ...  นอธิปติยา  เอกํ  นอนนฺตเร  เอกํ
นสมนนฺตเร  เอกํ นอุปนิสฺสเย เอกํ นปุเรชาเต เอกํ นปจฺฉาชาเต
เอกํ  นอาเสวเน  เอกํ นกมฺเม เอกํ นอาหาเร เอกํ นอินฺทฺริเย
เอกํ  นฌาเน  เอกํ  นมคฺเค  เอกํ นวิปฺปยุตฺเต เอกํ โนนตฺถิยา
เอกํ โนวิคเต เอกํ ฯ
   [๗๖๐]  เหตุสหชาตนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ
นอารมฺมเณ เอกํ ... นอธิปติยา เอกํ นอนนฺตเร เอกํ นสมนนฺตเร
เอกํ  นอญฺมญฺเ  เอกํ  นอุปนิสฺสเย  เอกํ  นปุเรชาเต  เอกํ
นปจฺฉาชาเต เอกํ นอาเสวเน เอกํ นกมฺเม เอกํ นอาหาเร เอกํ
นอินฺทฺริเย  เอกํ  นฌาเน  เอกํ  นมคฺเค เอกํ นสมฺปยุตฺเต เอกํ
โนนตฺถิยา เอกํ โนวิคเต เอกํ ฯ
   [๗๖๑]  เหตุสหชาตอญฺมญฺนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ
นอารมฺมเณ  เอกํ  ...  นอธิปติยา  เอกํ  นอนนฺตเร  เอกํ
นสมนนฺตเร  เอกํ นอุปนิสฺสเย เอกํ นปุเรชาเต เอกํ นปจฺฉาชาเต
เอกํ นอาเสวเน เอกํ นกมฺเม เอกํ นอาหาเร เอกํ นอินฺทฺริเย เอกํ
นฌาเน  เอกํ  นมคฺเค  เอกํ  นสมฺปยุตฺเต เอกํ โนนตฺถิยา เอกํ
โนวิคเต เอกํ ฯ
   [๗๖๒]  เหตุสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ  นอารมฺมเณ
จตฺตาริ  ...  นอธิปติยา  จตฺตาริ นอนนฺตเร จตฺตาริ นสมนนฺตเร
จตฺตาริ  นอญฺมญฺเ  เทฺว  นอุปนิสฺสเย  จตฺตาริ  นปุเรชาเต
จตฺตาริ  นปจฺฉาชาเต จตฺตาริ นอาเสวเน จตฺตาริ นกมฺเม จตฺตาริ
นวิปาเก  จตฺตาริ  นอาหาเร จตฺตาริ นฌาเน จตฺตาริ นสมฺปยุตฺเต
เทฺว นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา จตฺตาริ โนวิคเต จตฺตาริ ฯ
   [๗๖๓]  เหตุสหชาตอญฺมญฺเนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ
นอารมฺมเณ เทฺว ... นอธิปติยา เทฺว นอนนฺตเร เทฺว นสมนนฺตเร เทฺว
นอุปนิสฺสเย  เทฺว นปุเรชาเต เทฺว นปจฺฉาชาเต เทฺว นอาเสวเน
เทฺว นกมฺเม เทฺว นวิปาเก เทฺว นอาหาเร เทฺว นฌาเน เทฺว นสมฺปยุตฺเต
เอกํ นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา เทฺว โนวิคเต เทฺว ฯ
   [๗๖๔]  เหตุสหชาตอญฺมญฺนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺคสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ
นอารมฺมเณ   เทฺว   ...   นอธิปติยา   เทฺว  นอนนฺตเร
เทฺว  นสมนนฺตเร  เทฺว  นอุปนิสฺสเย  เทฺว  นปุเรชาเต  เทฺว
นปจฺฉาชาเต  เทฺว นอาเสวเน เทฺว นกมฺเม เทฺว นวิปาเก เทฺว
นอาหาเร  เทฺว  นฌาเน เทฺว นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา เทฺว
โนวิคเต เทฺว ฯ
   [๗๖๕]  เหตุสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ
นอารมฺมเณ เทฺว ... นอธิปติยา เทฺว นอนนฺตเร เทฺว นสมนนฺตเร
เทฺว  นอญฺมญฺเ  เทฺว  นอุปนิสฺสเย  เทฺว  นปุเรชาเต  เทฺว
นปจฺฉาชาเต  เทฺว นอาเสวเน เทฺว นกมฺเม เทฺว นวิปาเก เทฺว
นอาหาเร  เทฺว  นฌาเน เทฺว นสมฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา เทฺว
โนวิคเต เทฺว ฯ
   [๗๖๖]  เหตุสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ
นอารมฺมเณ เอกํ ... นอธิปติยา เอกํ นอนนฺตเร เอกํ นสมนนฺตเร
เอกํ  นอญฺมญฺเ  เอกํ  นอุปนิสฺสเย  เอกํ  นปุเรชาเต  เอกํ
นปจฺฉาชาเต เอกํ นอาเสวเน เอกํ นกมฺเม เอกํ นอาหาเร เอกํ
นฌาเน  เอกํ นสมฺปยุตฺเต เอกํ นวิปฺปยุตฺเต เอกํ โนนตฺถิยา เอกํ
โนวิคเต เอกํ ฯ
   [๗๖๗]  เหตุสหชาตอญฺมญฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ
นอารมฺมเณ  เอกํ  ...  นอธิปติยา  เอกํ  นอนนฺตเร  เอกํ
นสมนนฺตเร  เอกํ นอุปนิสฺสเย เอกํ นปุเรชาเต เอกํ นปจฺฉาชาเต
เอกํ นอาเสวเน เอกํ นกมฺเม เอกํ นอาหาเร เอกํ นฌาเน เอกํ
นสมฺปยุตฺเต เอกํ นวิปฺปยุตฺเต เอกํ โนนตฺถิยา เอกํ โนวิคเต เอกํ ฯ
   [๗๖๘]  เหตุสหชาตอญฺมญฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺคสมฺปยุตฺต-
อตฺถิอวิคตนฺติ  นอารมฺมเณ  เอกํ ... นอธิปติยา เอกํ นอนนฺตเร
เอกํ นสมนนฺตเร เอกํ นอุปนิสฺสเย เอกํ นปุเรชาเต เอกํ นปจฺฉาชาเต
เอกํ  นอาเสวเน  เอกํ  นกมฺเม  เอกํ นอาหาเร เอกํ นฌาเน
เอกํ นวิปฺปยุตฺเต เอกํ โนนตฺถิยา เอกํ โนวิคเต เอกํ ฯ
   [๗๖๙]  เหตุสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ
นอารมฺมเณ  เอกํ  ...  นอธิปติยา  เอกํ  นอนนฺตเร  เอกํ
นสมนนฺตเร  เอกํ  นอญฺมญฺเ เอกํ นอุปนิสฺสเย เอกํ นปุเรชาเต
เอกํ  นปจฺฉาชาเต  เอกํ  นอาเสวเน  เอกํ  นกมฺเม  เอกํ
นอาหาเร  เอกํ  นฌาเน เอกํ นสมฺปยุตฺเต เอกํ โนนตฺถิยา เอกํ
โนวิคเต เอกํ ฯ
   [๗๗๐]  เหตุสหชาตอญฺมญฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺควิปฺปยุตฺต-
อตฺถิอวิคตนฺติ  นอารมฺมเณ  เอกํ ... นอธิปติยา เอกํ นอนนฺตเร
เอกํ นสมนนฺตเร เอกํ นอุปนิสฺสเย เอกํ นปุเรชาเต เอกํ นปจฺฉาชาเต
เอกํ  นอาเสวเน  เอกํ  นกมฺเม  เอกํ นอาหาเร เอกํ นฌาเน
เอกํ นสมฺปยุตฺเต เอกํ โนนตฺถิยา เอกํ โนวิคเต เอกํ ฯ
   [๗๗๑]  เหตุอธิปติสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ
นอารมฺมเณ  จตฺตาริ  ... นอนนฺตเร จตฺตาริ นสมนนฺตเร จตฺตาริ
นอญฺมญฺเ  เทฺว  นอุปนิสฺสเย  จตฺตาริ  นปุเรชาเต  จตฺตาริ
นปจฺฉาชาเต จตฺตาริ นอาเสวเน จตฺตาริ นกมฺเม จตฺตาริ นวิปาเก
จตฺตาริ  นอาหาเร  จตฺตาริ  นฌาเน  จตฺตาริ  นสมฺปยุตฺเต เทฺว
นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา จตฺตาริ โนวิคเต จตฺตาริ ฯ
   [๗๗๒]  เหตุอธิปติสหชาตอญฺมญฺนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺคสมฺปยุตฺต-
อตฺถิอวิคตนฺติ  นอารมฺมเณ เทฺว ... นอนนฺตเร เทฺว นสมนนฺตเร
เทฺว นอุปนิสฺสเย เทฺว นปุเรชาเต เทฺว นปจฺฉาชาเต เทฺว นอาเสวเน
เทฺว  นกมฺเม เทฺว นวิปาเก เทฺว นอาหาเร เทฺว นฌาเน เทฺว
นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา เทฺว โนวิคเต เทฺว ฯ
   [๗๗๓]  เหตุอธิปติสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ
นอารมฺมเณ  เทฺว  ...  นอนนฺตเร  เทฺว  นสมนนฺตเร  เทฺว
นอญฺมญฺเ  เทฺว นอุปนิสฺสเย เทฺว นปุเรชาเต เทฺว นปจฺฉาชาเต
เทฺว  นอาเสวเน  เทฺว  นกมฺเม  เทฺว  นวิปาเก  เทฺว
นอาหาเร  เทฺว  นฌาเน เทฺว นสมฺปยุตฺเต เทฺว โนนตฺถิยา เทฺว
โนวิคเต เทฺว ฯ
   [๗๗๔]  เหตุอธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ
นอารมฺมเณ  เอกํ  ...  นอนนฺตเร  เอกํ  นสมนนฺตเร  เอกํ
นอญฺมญฺเ  เอกํ นอุปนิสฺสเย เอกํ นปุเรชาเต เอกํ นปจฺฉาชาเต
เอกํ  นอาเสวเน  เอกํ  นกมฺเม  เอกํ นอาหาเร เอกํ นฌาเน
เอกํ  นสมฺปยุตฺเต  เอกํ  นวิปฺปยุตฺเต  เอกํ  โนนตฺถิยา  เอกํ
โนวิคเต เอกํ ฯ
   [๗๗๕]  เหตุอธิปติสหชาตอญฺมญฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺค-
สมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  นอารมฺมเณ  เอกํ  ...  นอนนฺตเร  เอกํ
นสมนนฺตเร  เอกํ นอุปนิสฺสเย เอกํ นปุเรชาเต เอกํ นปจฺฉาชาเต
เอกํ นอาเสวเน เอกํ นกมฺเม เอกํ นอาหาเร เอกํ นฌาเน เอกํ
นวิปฺปยุตฺเต เอกํ โนนตฺถิยา เอกํ โนวิคเต เอกํ ฯ
   [๗๗๖]  เหตุอธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺควิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ
นอารมฺมเณ   เอกํ   ...   นอนนฺตเร  เอกํ  นสมนนฺตเร
เอกํ  นอญฺมญฺเ  เอกํ  นอุปนิสฺสเย  เอกํ  นปุเรชาเต  เอกํ
นปจฺฉาชาเต เอกํ นอาเสวเน เอกํ นกมฺเม เอกํ นอาหาเร เอกํ
นฌาเน เอกํ นสมฺปยุตฺเต เอกํ โนนตฺถิยา เอกํ โนวิคเต เอกํ ฯ
                   เหตุมูลกํ นิฏฺฐิตํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๔๐ หน้าที่ ๒๕๑-๒๕๘. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=5024&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=752&items=25              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=103              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=752              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com