ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๗ อภิ. ป.(๑) อนุโลมติกปฏฺฐานํ ปุริมํ

                    อารมฺมณมูลกํ
   [๗๗๗]  อารมฺมณปจฺจยา  นเหตุยา นว ... นอธิปติยา นว
นอนนฺตเร  นว  นสมนนฺตเร  นว นสหชาเต นว นอญฺมญฺเ นว
นนิสฺสเย  นว  นอุปนิสฺสเย นว นปุเรชาเต นว นปจฺฉาชาเต นว
นอาเสวเน นว นกมฺเม นว นวิปาเก นว นอาหาเร นว นอินฺทฺริเย
นว  นฌาเน  นว  นมคฺเค นว นสมฺปยุตฺเต นว นวิปฺปยุตฺเต นว
โนอตฺถิยา นว โนนตฺถิยา นว โนวิคเต นว โนอวิคเต นว ฯ
   [๗๗๘]  อารมฺมณอธิปติอุปนิสฺสยนฺติ นเหตุยา สตฺต ... นอนนฺตเร
สตฺต  นสมนนฺตเร  สตฺต  นสหชาเต  สตฺต  นอญฺมญฺเ  สตฺต
นนิสฺสเย  สตฺต  นปุเรชาเต  สตฺต นปจฺฉาชาเต สตฺต นอาเสวเน
สตฺต  นกมฺเม  สตฺต  นวิปาเก  สตฺต นอาหาเร สตฺต นอินฺทฺริเย
สตฺต  นฌาเน  สตฺต  นมคฺเค  สตฺต   นสมฺปยุตฺเต  สตฺต
นวิปฺปยุตฺเต  สตฺต  โนอตฺถิยา  สตฺต  โนนตฺถิยา  สตฺต  โนวิคเต
สตฺต โนอวิคเต สตฺต ฯ
   [๗๗๙]  อารมฺมณปุเรชาตอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา   ตีณิ
... นอธิปติยา ตีณิ นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นสหชาเต ตีณิ
นอญฺมญฺเ  ตีณิ  นนิสฺสเย  ตีณิ  นอุปนิสฺสเย  ตีณิ  นปจฺฉาชาเต
ตีณิ  นอาเสวเน  ตีณิ  นกมฺเม  ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ  นอาหาเร
ตีณิ  นอินฺทฺริเย  ตีณิ  นฌาเน  ตีณิ  นมคฺเค  ตีณิ  นสมฺปยุตฺเต
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
   [๗๘๐]  อารมฺมณนิสฺสยปุเรชาตวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา
ตีณิ  ...  นอธิปติยา  ตีณิ  นอนนฺตเร  ตีณิ  นสมนนฺตเร
ตีณิ  นสหชาเต  ตีณิ  นอญฺมญฺเ  ตีณิ  นอุปนิสฺสเย  ตีณิ
นปจฺฉาชาเต  ตีณิ  นอาเสวเน  ตีณิ  นกมฺเม  ตีณิ นวิปาเก ตีณิ
นอาหาเร  ตีณิ  นอินฺทฺริเย  ตีณิ  นฌาเน  ตีณิ  นมคฺเค  ตีณิ
นสมฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
   [๗๘๑]  อารมฺมณอธิปติอุปนิสฺสยปุเรชาตอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา
เอกํ  ...  นอนนฺตเร  เอกํ  นสมนนฺตเร  เอกํ  นสหชาเต
เอกํ  นอญฺมญฺเ  เอกํ  นนิสฺสเย  เอกํ  นปจฺฉาชาเต  เอกํ
นอาเสวเน  เอกํ  นกมฺเม  เอกํ นวิปาเก เอกํ นอาหาเร เอกํ
นอินฺทฺริเย  เอกํ  นฌาเน  เอกํ  นมคฺเค เอกํ นสมฺปยุตฺเต เอกํ
นวิปฺปยุตฺเต เอกํ โนนตฺถิยา เอกํ โนวิคเต เอกํ ฯ
   [๗๘๒]  อารมฺมณอธิปตินิสฺสยอุปนิสฺสยปุเรชาตวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ
นเหตุยา  เอกํ  ...  นอนนฺตเร  เอกํ  นสมนนฺตเร  เอกํ
นสหชาเต  เอกํ  นอญฺมญฺเ เอกํ นปจฺฉาชาเต เอกํ นอาเสวเน
เอกํ นกมฺเม เอกํ นวิปาเก เอกํ นอาหาเร เอกํ นอินฺทฺริเย เอกํ
นฌาเน  เอกํ  นมคฺเค  เอกํ  นสมฺปยุตฺเต เอกํ โนนตฺถิยา เอกํ
โนวิคเต เอกํ ฯ
                  อารมฺมณมูลกํ นิฏฺฐิตํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๔๐ หน้าที่ ๒๕๘-๒๖๐. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=5169&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=777&items=6              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=104              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=777              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com