ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๗ อภิ. ป.(๑) อนุโลมติกปฏฺฐานํ ปุริมํ

                    อาหารมูลกํ
   [๙๐๐]  อาหารปจฺจยา นเหตุยา สตฺต ... นอารมฺมเณ สตฺต
นอธิปติยา  สตฺต  นอนนฺตเร  สตฺต  นสมนนฺตเร  สตฺต นสหชาเต
เอกํ นอญฺมญฺเ ตีณิ นนิสฺสเย เอกํ นอุปนิสฺสเย สตฺต นปุเรชาเต
สตฺต  นปจฺฉาชาเต  สตฺต  นอาเสวเน  สตฺต  นกมฺเม  สตฺต
นวิปาเก  สตฺต  นอินฺทฺริเย  สตฺต  นฌาเน  สตฺต  นมคฺเค สตฺต
นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา สตฺต โนวิคเต สตฺต ฯ
   [๙๐๑]  อาหารอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา  สตฺต ... นอารมฺมเณ
สตฺต  นอธิปติยา  สตฺต  นอนนฺตเร  สตฺต  นสมนนฺตเร  สตฺต
นสหชาเต  เอกํ  นอญฺมญฺเ  ตีณิ  นนิสฺสเย  เอกํ  นอุปนิสฺสเย
สตฺต  นปุเรชาเต  สตฺต  นปจฺฉาชาเต  สตฺต  นอาเสวเน  สตฺต
นกมฺเม  สตฺต  นวิปาเก  สตฺต  นอินฺทฺริเย  สตฺต  นฌาเน สตฺต
นมคฺเค  สตฺต  นสมฺปยุตฺเต  ตีณิ  นวิปฺปยุตฺเต  ตีณิ  โนนตฺถิยา
สตฺต โนวิคเต สตฺต ฯ
   [๙๐๒]  อาหารสหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา  สตฺต
... นอารมฺมเณ สตฺต นอธิปติยา สตฺต นอนนฺตเร สตฺต นสมนนฺตเร
สตฺต  นอญฺมญฺเ  ตีณิ  นอุปนิสฺสเย  สตฺต  นปุเรชาเต  สตฺต
นปจฺฉาชาเต  สตฺต  นอาเสวเน  สตฺต  นกมฺเม  สตฺต  นวิปาเก
สตฺต  นอินฺทฺริเย  สตฺต  นฌาเน  สตฺต นมคฺเค สตฺต นสมฺปยุตฺเต
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา สตฺต โนวิคเต สตฺต ฯ
   [๙๐๓]  อาหารสหชาตอญฺมญฺนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา
ตีณิ  ...  นอารมฺมเณ  ตีณิ  นอธิปติยา  ตีณิ  นอนนฺตเร  ตีณิ
นสมนนฺตเร  ตีณิ  นอุปนิสฺสเย  ตีณิ  นปุเรชาเต ตีณิ นปจฺฉาชาเต
ตีณิ  นอาเสวเน  ตีณิ  นกมฺเม  ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ  นอินฺทฺริเย
ตีณิ  นฌาเน  ตีณิ  นมคฺเค  ตีณิ  นสมฺปยุตฺเต  เอกํ นวิปฺปยุตฺเต
ตีณิ โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
   [๙๐๔]  อาหารสหชาตอญฺมญฺนิสฺสยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ
นเหตุยา  ตีณิ  ...  นอารมฺมเณ  ตีณิ นอธิปติยา ตีณิ นอนนฺตเร
ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอุปนิสฺสเย ตีณิ นปุเรชาเต ตีณิ นปจฺฉาชาเต
ตีณิ  นอาเสวเน  ตีณิ  นกมฺเม  ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ  นอินฺทฺริเย
ตีณิ  นฌาเน  ตีณิ  นมคฺเค  ตีณิ  นวิปฺปยุตฺเต  ตีณิ  โนนตฺถิยา
ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
   [๙๐๕]  อาหารสหชาตนิสฺสยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา
ตีณิ  ...  นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา ตีณิ นอนนฺตเร นสมนนฺตเร
นอญฺมญฺเ  นอุปนิสฺสเย  นปุเรชาเต  นปจฺฉาชาเต  นอาเสวเน
นกมฺเม  นวิปาเก  นอินฺทฺริเย  นฌาเน  นมคฺเค  นสมฺปยุตฺเต
โนนตฺถิยา โนวิคเต ตีณิ ฯ
   [๙๐๖]  อาหารสหชาตนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา  เอกํ
... นอารมฺมเณ เอกํ นอธิปติยา เอกํ นอนนฺตเร เอกํ นสมนนฺตเร
เอกํ  นอญฺมญฺเ  เอกํ  นอุปนิสฺสเย  เอกํ  นปุเรชาเต  เอกํ
นปจฺฉาชาเต เอกํ นอาเสวเน เอกํ นกมฺเม เอกํ นอินฺทฺริเย เอกํ
นฌาเน  เอกํ  นมคฺเค  เอกํ นสมฺปยุตฺเต เอกํ นวิปฺปยุตฺเต เอกํ
โนนตฺถิยา เอกํ โนวิคเต เอกํ ฯ
   [๙๐๗]  อาหารสหชาตอญฺมญฺนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ
นเหตุยา  เอกํ ... นอารมฺมเณ เอกํ นอธิปติยา เอกํ นอนนฺตเร
เอกํ นสมนนฺตเร เอกํ นอุปนิสฺสเย เอกํ นปุเรชาเต เอกํ นปจฺฉาชาเต
เอกํ  นอาเสวเน  เอกํ  นกมฺเม  เอกํ นอินฺทฺริเย เอกํ นฌาเน
เอกํ  นมคฺเค เอกํ นสมฺปยุตฺเต เอกํ นวิปฺปยุตฺเต เอกํ โนนตฺถิยา
เอกํ โนวิคเต เอกํ ฯ
   [๙๐๘]  อาหารสหชาตอญฺมญฺนิสฺสยวิปากสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ
นเหตุยา  เอกํ  ...  นอารมฺมเณ  เอกํ  นอธิปติยา  เอกํ
นอนนฺตเร  เอกํ  นสมนนฺตเร  เอกํ นอุปนิสฺสเย เอกํ นปุเรชาเต
เอกํ นปจฺฉาชาเต เอกํ นอาเสวเน เอกํ นกมฺเม เอกํ นอินฺทฺริเย
เอกํ  นฌาเน  เอกํ  นมคฺเค  เอกํ นวิปฺปยุตฺเต เอกํ โนนตฺถิยา
เอกํ โนวิคเต เอกํ ฯ
   [๙๐๙]  อาหารสหชาตนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ
นเหตุยา  เอกํ ... นอารมฺมเณ เอกํ นอธิปติยา เอกํ นอนนฺตเร
เอกํ  นสมนนฺตเร  เอกํ  นอญฺมญฺเ  เอกํ  นอุปนิสฺสเย  เอกํ
นปุเรชาเต  เอกํ  นปจฺฉาชาเต  เอกํ  นอาเสวเน เอกํ นกมฺเม
เอกํ  นอินฺทฺริเย  เอกํ  นฌาเน  เอกํ นมคฺเค เอกํ นสมฺปยุตฺเต
เอกํ โนนตฺถิยา เอกํ โนวิคเต เอกํ ฯ
   [๙๑๐]  อาหารสหชาตอญฺมญฺนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ
นเหตุยา  เอกํ  ...  นอารมฺมเณ  เอกํ  นอธิปติยา  เอกํ
นอนนฺตเร  เอกํ  นสมนนฺตเร  เอกํ นอุปนิสฺสเย เอกํ นปุเรชาเต
เอกํ นปจฺฉาชาเต เอกํ นอาเสวเน เอกํ นกมฺเม เอกํ นอินฺทฺริเย
เอกํ  นฌาเน  เอกํ  นมคฺเค  เอกํ นสมฺปยุตฺเต เอกํ โนนตฺถิยา
เอกํ โนวิคเต เอกํ ฯ
   [๙๑๑]  อาหารสหชาตนิสฺสยกมฺมอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา  สตฺต
... นอารมฺมเณ สตฺต นอธิปติยา สตฺต นอนนฺตเร สตฺต นสมนนฺตเร
สตฺต  นอญฺมญฺเ  ตีณิ  นอุปนิสฺสเย  สตฺต  นปุเรชาเต  สตฺต
นปจฺฉาชาเต  สตฺต  นอาเสวเน  สตฺต  นวิปาเก สตฺต นอินฺทฺริเย
สตฺต  นฌาเน  สตฺต  นมคฺเค  สตฺต นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต
ตีณิ โนนตฺถิยา สตฺต โนวิคเต สตฺต ฯ
   [๙๑๒]  อาหารสหชาตอญฺมญฺนิสฺสยกมฺมอตฺถิอวิคตนฺติ
นเหตุยา ตีณิ ... นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา ตีณิ นอนนฺตเร ตีณิ
นสมนนฺตเร  ตีณิ  นอุปนิสฺสเย  ตีณิ  นปุเรชาเต ตีณิ นปจฺฉาชาเต
ตีณิ  นอาเสวเน  ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ  นอินฺทฺริเย  ตีณิ  นฌาเน
ตีณิ   นมคฺเค  ตีณิ  นสมฺปยุตฺเต  เอกํ  นวิปฺปยุตฺเต  ตีณิ
โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
   [๙๑๓]  อาหารสหชาตอญฺมญฺนิสฺสยกมฺมสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ
นเหตุยา   ตีณิ  ...  นอารมฺมเณ  ตีณิ  นอธิปติยา  ตีณิ
นอนนฺตเร  ตีณิ  นสมนนฺตเร  ตีณิ  นอุปนิสฺสเย  ตีณิ  นปุเรชาเต
ตีณิ  นปจฺฉาชาเต  ตีณิ  นอาเสวเน ตีณิ นวิปาเก ตีณิ นอินฺทฺริเย
ตีณิ  นฌาเน  ตีณิ  นมคฺเค  ตีณิ  นวิปฺปยุตฺเต  ตีณิ  โนนตฺถิยา
ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
   [๙๑๔]  อาหารสหชาตนิสฺสยกมฺมวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ
นเหตุยา  ตีณิ  ...  นอารมฺมเณ  ตีณิ นอธิปติยา ตีณิ นอนนฺตเร
ตีณิ  นสมนนฺตเร  ตีณิ  นอญฺมญฺเ  ตีณิ  นอุปนิสฺสเย  ตีณิ
นปุเรชาเต  ตีณิ  นปจฺฉาชาเต  ตีณิ  นอาเสวเน  ตีณิ  นวิปาเก
ตีณิ  นอินฺทฺริเย  ตีณิ  นฌาเน  ตีณิ  นมคฺเค  ตีณิ  นสมฺปยุตฺเต
ตีณิ โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
   [๙๑๕]  อาหารสหชาตนิสฺสยกมฺมวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา
เอกํ  ...  นอารมฺมเณ  เอกํ  นอธิปติยา เอกํ นอนนฺตเร เอกํ
นสมนนฺตเร  เอกํ  นอญฺมญฺเ เอกํ นอุปนิสฺสเย เอกํ นปุเรชาเต
เอกํ นปจฺฉาชาเต เอกํ นอาเสวเน เอกํ นอินฺทฺริเย เอกํ นฌาเน
เอกํ  นมคฺเค เอกํ นสมฺปยุตฺเต เอกํ นวิปฺปยุตฺเต เอกํ โนนตฺถิยา
เอกํ โนวิคเต เอกํ ฯ
   [๙๑๖]  อาหารสหชาตอญฺมญฺนิสฺสยกมฺมวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ นเหตุยา
เอกํ   ...   นอารมฺมเณ   เอกํ   นอธิปติยา   เอกํ
นอนนฺตเร  เอกํ  นสมนนฺตเร  เอกํ นอุปนิสฺสเย เอกํ นปุเรชาเต
เอกํ นปจฺฉาชาเต เอกํ นอาเสวเน เอกํ นอินฺทฺริเย เอกํ นฌาเน
เอกํ  นมคฺเค เอกํ นสมฺปยุตฺเต เอกํ นวิปฺปยุตฺเต เอกํ โนนตฺถิยา
เอกํ โนวิคเต เอกํ ฯ
   [๙๑๗]  อาหารสหชาตอญฺมญฺนิสฺสยกมฺมวิปากสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ
นเหตุยา   เอกํ   ...   นอารมฺมเณ   เอกํ   นอธิปติยา
เอกํ นอนนฺตเร เอกํ นสมนนฺตเร เอกํ นอุปนิสฺสเย เอกํ นปุเรชาเต
เอกํ  นปจฺฉาชาเต  เอกํ  นอาเสวเน  เอกํ  นอินฺทฺริเย  เอกํ
นฌาเน  เอกํ  นมคฺเค  เอกํ  นวิปฺปยุตฺเต เอกํ โนนตฺถิยา เอกํ
โนวิคเต เอกํ ฯ
   [๙๑๘]  อาหารสหชาตนิสฺสยกมฺมวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ นเหตุยา
เอกํ  ...  นอารมฺมเณ  เอกํ  นอธิปติยา  เอกํ  นอนนฺตเร
เอกํ  นสมนนฺตเร  เอกํ  นอญฺมญฺเ  เอกํ  นอุปนิสฺสเย  เอกํ
นปุเรชาเต  เอกํ  นปจฺฉาชาเต เอกํ นอาเสวเน เอกํ นอินฺทฺริเย
เอกํ  นฌาเน  เอกํ  นมคฺเค  เอกํ นสมฺปยุตฺเต เอกํ โนนตฺถิยา
เอกํ โนวิคเต เอกํ ฯ
   [๙๑๙]  อาหารสหชาตอญฺมญฺนิสฺสยกมฺมวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ
นเหตุยา   เอกํ   ...   นอารมฺมเณ   เอกํ   นอธิปติยา
เอกํ นอนนฺตเร เอกํ นสมนนฺตเร เอกํ นอุปนิสฺสเย เอกํ นปุเรชาเต
เอกํ  นปจฺฉาชาเต  เอกํ  นอาเสวเน  เอกํ  นอินฺทฺริเย  เอกํ
นฌาเน  เอกํ  นมคฺเค  เอกํ  นสมฺปยุตฺเต เอกํ โนนตฺถิยา เอกํ
โนวิคเต เอกํ ฯ
   [๙๒๐]  อาหารสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา
สตฺต  ...  นอารมฺมเณ  สตฺต  นอธิปติยา สตฺต นอนนฺตเร สตฺต
นสมนนฺตเร  สตฺต  นอญฺมญฺเ  ตีณิ นอุปนิสฺสเย สตฺต นปุเรชาเต
สตฺต  นปจฺฉาชาเต  สตฺต  นอาเสวเน  สตฺต  นกมฺเม  สตฺต
นวิปาเก  สตฺต  นฌาเน  สตฺต  นมคฺเค  สตฺต  นสมฺปยุตฺเต ตีณิ
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา สตฺต โนวิคเต สตฺต ฯ
   [๙๒๑]  อาหารสหชาตอญฺมญฺนิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ นเหตุยา
ตีณิ  ...  นอารมฺมเณ  ตีณิ  นอธิปติยา  ตีณิ  นอนนฺตเร
ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอุปนิสฺสเย ตีณิ นปุเรชาเต ตีณิ นปจฺฉาชาเต
ตีณิ  นอาเสวเน  ตีณิ  นกมฺเม  ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ  นฌาเน
ตีณิ  นมคฺเค  ตีณิ  นสมฺปยุตฺเต  เอกํ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา
ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
   [๙๒๒]  อาหารสหชาตอญฺมญฺนิสฺสยอินฺทฺริยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ
นเหตุยา   ตีณิ  ...  นอารมฺมเณ  ตีณิ  นอธิปติยา  ตีณิ
นอนนฺตเร  ตีณิ  นสมนนฺตเร  ตีณิ  นอุปนิสฺสเย  ตีณิ  นปุเรชาเต
ตีณิ  นปจฺฉาชาเต  ตีณิ  นอาเสวเน  ตีณิ นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก
ตีณิ  นฌาเน  ตีณิ  นมคฺเค  ตีณิ  นวิปฺปยุตฺเต  ตีณิ  โนนตฺถิยา
ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
   [๙๒๓]  อาหารสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ นเหตุยา
ตีณิ  ...  นอารมฺมเณ  ตีณิ  นอธิปติยา  ตีณิ  นอนนฺตเร  ตีณิ
นสมนนฺตเร  ตีณิ  นอญฺมญฺเ  ตีณิ  นอุปนิสฺสเย  ตีณิ นปุเรชาเต
ตีณิ   นปจฺฉาชาเต  ตีณิ  นอาเสวเน  ตีณิ  นกมฺเม  ตีณิ
นวิปาเก  ตีณิ  นฌาเน  ตีณิ  นมคฺเค  ตีณิ  นสมฺปยุตฺเต  ตีณิ
โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
   [๙๒๔]  อาหารสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา
เอกํ  ...  นอารมฺมเณ  เอกํ  นอธิปติยา  เอกํ  นอนนฺตเร
เอกํ  นสมนนฺตเร  เอกํ  นอญฺมญฺเ  เอกํ  นอุปนิสฺสเย  เอกํ
นปุเรชาเต เอกํ นปจฺฉาชาเต เอกํ นอาเสวเน เอกํ นกมฺเม เอกํ
นฌาเน  เอกํ  นมคฺเค  เอกํ นสมฺปยุตฺเต เอกํ นวิปฺปยุตฺเต เอกํ
โนนตฺถิยา เอกํ โนวิคเต เอกํ ฯ
   [๙๒๕]  อาหารสหชาตอญฺมญฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ
นเหตุยา  เอกํ ... นอารมฺมเณ เอกํ นอธิปติยา เอกํ นอนนฺตเร
เอกํ นสมนนฺตเร เอกํ นอุปนิสฺสเย เอกํ นปุเรชาเต เอกํ นปจฺฉาชาเต
เอกํ  นอาเสวเน เอกํ นกมฺเม เอกํ นฌาเน เอกํ นมคฺเค เอกํ
นสมฺปยุตฺเต เอกํ นวิปฺปยุตฺเต เอกํ โนนตฺถิยา เอกํ โนวิคเต เอกํ ฯ
   [๙๒๖]  อาหารสหชาตอญฺมญฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยสมฺปยุตฺตอตฺถิ-
อวิคตนฺติ  นเหตุยา  เอกํ  ...  นอารมฺมเณ  เอกํ  นอธิปติยา
เอกํ นอนนฺตเร เอกํ นสมนนฺตเร เอกํ นอุปนิสฺสเย เอกํ นปุเรชาเต
เอกํ  นปจฺฉาชาเต  เอกํ  นอาเสวเน  เอกํ  นกมฺเม  เอกํ
นฌาเน  เอกํ  นมคฺเค  เอกํ  นวิปฺปยุตฺเต เอกํ โนนตฺถิยา เอกํ
โนวิคเต เอกํ ฯ
   [๙๒๗]  อาหารสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิ-
อวิคตนฺติ  นเหตุยา เอกํ ... นอารมฺมเณ เอกํ นอธิปติยา เอกํ
นอนนฺตเร  เอกํ  นสมนนฺตเร  เอกํ นอญฺมญฺเ เอกํ นอุปนิสฺสเย
เอกํ นปุเรชาเต เอกํ นปจฺฉาชาเต เอกํ นอาเสวเน เอกํ นกมฺเม
เอกํ  นฌาเน  เอกํ  นมคฺเค  เอกํ นสมฺปยุตฺเต เอกํ โนนตฺถิยา
เอกํ โนวิคเต เอกํ ฯ
   [๙๒๘]  อาหารสหชาตอญฺมญฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺต-
อตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา  เอกํ  ... นอารมฺมเณ เอกํ นอธิปติยา
เอกํ นอนนฺตเร เอกํ นสมนนฺตเร เอกํ นอุปนิสฺสเย เอกํ นปุเรชาเต
เอกํ  นปจฺฉาชาเต  เอกํ นอาเสวเน เอกํ นกมฺเม เอกํ นฌาเน
เอกํ นมคฺเค เอกํ นสมฺปยุตฺเต เอกํ โนนตฺถิยา เอกํ โนวิคเต เอกํ ฯ
   [๙๒๙]  อาหารอธิปติสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา
สตฺต  ...  นอารมฺมเณ  สตฺต นอนนฺตเร สตฺต นสมนนฺตเร สตฺต
นอญฺมญฺเ  ตีณิ  นอุปนิสฺสเย สตฺต นปุเรชาเต สตฺต นปจฺฉาชาเต
สตฺต  นอาเสวเน  สตฺต  นกมฺเม  สตฺต  นวิปาเก  สตฺต
นฌาเน  สตฺต  นมคฺเค  สตฺต  นสมฺปยุตฺเต  ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ
โนนตฺถิยา สตฺต โนวิคเต สตฺต ฯ
   [๙๓๐]  อาหารอธิปติสหชาตอญฺมญฺนิสฺสยอินฺทฺริยสมฺปยุตฺต-
อตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา  ตีณิ  ...  นอารมฺมเณ  ตีณิ นอนนฺตเร
ตีณิ นสมนนฺตเร ตีณิ นอุปนิสฺสเย ตีณิ นปุเรชาเต ตีณิ นปจฺฉาชาเต
ตีณิ  นอาเสวเน  ตีณิ  นกมฺเม  ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ  นฌาเน
ตีณิ นมคฺเค ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
   [๙๓๑]  อาหารอธิปติสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิ-
อวิคตนฺติ  นเหตุยา  ตีณิ  ...  นอารมฺมเณ ตีณิ นอนนฺตเร ตีณิ
นสมนนฺตเร  ตีณิ  นอญฺมญฺเ  ตีณิ  นอุปนิสฺสเย  ตีณิ นปุเรชาเต
ตีณิ  นปจฺฉาชาเต  ตีณิ  นอาเสวเน  ตีณิ  นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก
ตีณิ  นฌาเน  ตีณิ  นมคฺเค  ตีณิ  นสมฺปยุตฺเต  ตีณิ  โนนตฺถิยา
ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
   [๙๓๒]  อาหารอธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ นเหตุยา
เอกํ  ...  นอารมฺมเณ  เอกํ  นอนนฺตเร  เอกํ  นสมนนฺตเร
เอกํ  นอญฺมญฺเ  เอกํ  นอุปนิสฺสเย  เอกํ  นปุเรชาเต  เอกํ
นปจฺฉาชาเต  เอกํ  นอาเสวเน เอกํ นกมฺเม เอกํ นฌาเน เอกํ
นมคฺเค  เอกํ  นสมฺปยุตฺเต  เอกํ  นวิปฺปยุตฺเต  เอกํ  โนนตฺถิยา
เอกํ โนวิคเต เอกํ ฯ
   [๙๓๓]  อาหารอธิปติสหชาตอญฺมญฺนิสฺสยวิปากอินฺทฺริย-
สมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา  เอกํ  ...  นอารมฺมเณ  เอกํ
นอนนฺตเร  เอกํ  นสมนนฺตเร  เอกํ นอุปนิสฺสเย เอกํ นปุเรชาเต
เอกํ  นปจฺฉาชาเต  เอกํ นอาเสวเน เอกํ นกมฺเม เอกํ นฌาเน
เอกํ นมคฺเค เอกํ นวิปฺปยุตฺเต เอกํ โนนตฺถิยา เอกํ โนวิคเต เอกํ ฯ
   [๙๓๔]  อาหารอธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ
นเหตุยา  เอกํ  ...  นอารมฺมเณ  เอกํ  นอนนฺตเร  เอกํ
นสมนนฺตเร  เอกํ  นอญฺมญฺเ เอกํ นอุปนิสฺสเย เอกํ นปุเรชาเต
เอกํ  นปจฺฉาชาเต  เอกํ นอาเสวเน เอกํ นกมฺเม เอกํ นฌาเน
เอกํ นมคฺเค เอกํ นสมฺปยุตฺเต เอกํ โนนตฺถิยา เอกํ โนวิคเต เอกํ ฯ
                   อาหารมูลกํ นิฏฺฐิตํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๔๐ หน้าที่ ๒๙๖-๓๐๖. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=5934&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=900&items=35              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=117              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=900              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com