ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๒ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๙ อภิ. ป.(๓) อนุโลมทุกปฏฺฐานํ ปุริมํ

                สํสฏฺฐวาโร
   [๑๔๑]  นเหตุ สเหตุกํ ธมฺมํ สํสฏฺโฐ นเหตุ สเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นเหตุ สเหตุกํ เอกํ ขนฺธํ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
   [๑๔๒]  เหตุยา  เอกํ  อารมฺมเณ  เทฺว  อธิปติยา  เอกํ
อนนฺตเร เทฺว สพฺพตฺถ เทฺว มคฺเค เอกํ อวิคเต เทฺว ฯ
               อนุโลมํ นิฏฺฐิตํ ฯ
   [๑๔๓]  นเหตุ อเหตุกํ ธมฺมํ สํสฏฺโฐ นเหตุ อเหตุโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา: นเหตุ อเหตุกํ เอกํ ขนฺธํ ... นเหตู อเหตุกา
ขนฺธา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ
   [๑๔๔]  นเหตุยา  เอกํ  นอธิปติยา เทฺว นปุเรชาเต เทฺว
นปจฺฉาชาเต  เทฺว  นอาเสวเน  เทฺว  นกมฺเม  เทฺว  นวิปาเก
เทฺว นฌาเน เอกํ นมคฺเค เอกํ นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ
              ปจฺจนียํ นิฏฺฐิตํ ฯ
       เอวํ อวเสสาปิ เทฺว คณนา คเณตพฺพา ฯ
          สมฺปยุตฺตวาโร สํสฏฺฐวารสทิโส ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๔๒ หน้าที่ ๘๕-๘๖. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=1728&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=141&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=13              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=141              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๒ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_42

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com