ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     PaliThai   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๒ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๙ อภิ. ป.(๓) อนุโลมทุกปฏฺฐานํ ปุริมํ

                ปญฺหาวาโร
   [๓๒๖]  เกนจิวิญฺเยฺโย  ธมฺโม  เกนจิวิญฺเยฺยสฺส  ธมฺมสฺส
เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย:  เกนจิวิญฺเยฺยา เหตู สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ
จิตฺตสมุฏฺฐานานญฺจ รูปานํ เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ปฏิสนฺธิ ฯ
                 สงฺขิตฺตํ ฯ
   [๓๒๗]  เหตุยา  นว  อารมฺมเณ  นว  ฯ  สงฺขิตฺตํ  ฯ
อวิคเต นว ฯ
               อนุโลมํ นิฏฺฐิตํ ฯ
   [๓๒๘]  นเหตุยา นว โนวิคเต นว ฯ
              ปจฺจนียํ นิฏฺฐิตํ ฯ
          เอวํ จตฺตาริปิ คณนา ปริปุณฺณา ฯ
            เกนจิวิญฺเยฺยทุกํ นิฏฺฐิตํ ฯ
                ------------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๔๒ หน้าที่ ๑๗๖. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=3554&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=3554              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=326&items=3              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=35              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=326              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_42

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com