ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๓ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๐ อภิ. ป.(๔) อนุโลมทุกปฏฺฐานํ ปจฺฉิมํ

            สํสฏฺวาโร
   [๑๓๑]  จิตฺตสมฺปยุตฺตํ  ธมฺมํ  สํสฏฺโ  จิตฺตสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
 อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  จิตฺตสมฺปยุตฺตํ  เอกํ ขนฺธํ สํสฏฺา  เทฺว
 ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ
   [๑๓๒] เหตุยา เอกํ อารมฺมเณ เอกํ อธิปติยา เอกํ สพฺพตฺถ
 เอกํ อวิคเต เอกํ ฯ
   [๑๓๓]  นเหตุยา  เอกํ  นอธิปติยา เอกํ นปุเรชาเต เอกํ
 นปจฺฉาชาเต  เอกํ  นอาเสวเน  เอกํ  นกมฺเม  เอกํ  นวิปาเก
 เอกํ  นฌาเน  เอกํ  นมคฺเค  เอกํ  นวิปฺปยุตฺเต  เอกํ  ฯ
 เอวํ อิตเร เทฺว คณนาปิ สมฺปยุตฺตวาโรปิ กาตพฺพา ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๔๓ หน้าที่ ๗๓. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=1469&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=131&items=3              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=14              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=145              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๓ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๓ http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com