ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๓ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๐ อภิ. ป.(๔) อนุโลมทุกปฏฺฐานํ ปจฺฉิมํ

         อุปาทานอุปาทานสมฺปยุตฺตทุกํ
               ปฏิจฺจวาโร
   [๔๖๔]  อุปาทานญฺเจวอุปาทานสมฺปยุตฺตญฺจ   ธมฺมํ  ปฏิจฺจ
 อุปาทาโนเจวอุปาทานสมฺปยุตฺโตจ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:
 ทิฏฺุปาทานํ ปฏิจฺจ กามุปาทานํ ฯ จกฺกํ กาตพฺพํ ฯ อุปาทานญฺเจว-
 อุปาทานสมฺปยุตฺตญฺจ   ธมฺมํ  ปฏิจฺจ  อุปาทานสมฺปยุตฺโตเจวโนจ-
 อุปาทาโน  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  อุปาทาเน  ปฏิจฺจ
 สมฺปยุตฺตกา  ขนฺธา  ฯ  อุปาทานญฺเจวอุปาทานสมฺปยุตฺตญฺจ  ธมฺมํ
 ปฏิจฺจ    อุปาทาโนเจวอุปาทานสมฺปยุตฺโตจ   อุปาทานสมฺปยุตฺโต-
 เจวโนจอุปาทาโน  จ  ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ทิฏฺุปาทานํ
 ปฏิจฺจ  กามุปาทานํ  สมฺปยุตฺตกา จ  ขนฺธา ฯ จกฺกํ ฯ อุปาทาน-
 สมฺปยุตฺตญฺเจว  ฯ  สงฺขิตฺตํ  ฯ  อามสนํ  นานากรณํ  อุปาทาน-
 ทุกสทิสํ นว ปญฺหา รูปํ นตฺถิ เอวํ สพฺเพปิ วารา วิตฺถาเรตพฺพา
 อรูปํ เยว ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๔๓ หน้าที่ ๒๘๔. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=5720&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=464&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=55              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=445              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๓ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๓ http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com