ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๓ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๐ อภิ. ป.(๔) อนุโลมทุกปฏฺฐานํ ปจฺฉิมํ

            สํสฏฺวาโร
   [๗๖๔]  รูปาวจรํ  ธมฺมํ สํสฏฺโ รูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
 เหตุปจฺจยา:  รูปาวจรํ  เอกํ  ขนฺธํ  สํสฏฺา  ตโย ขนฺธา เทฺว
 ขนฺเธ  ... ปฏิสนฺธิ ฯ  นรูปาวจรํ  ธมฺมํ  สํสฏฺโ  นรูปาวจโร
 ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  นรูปาวจรํ  เอกํ  ขนฺธํ  สํสฏฺา
 ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ
   [๗๖๕] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว สพฺพตฺถ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ
   [๗๖๖] นรูปาวจรํ ธมฺมํ สํสฏฺโ นรูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
 นเหตุปจฺจยา: ฯ
   [๗๖๗] นเหตุยา เอกํ นอธิปติยา เทฺว นปุเรชาเต เทฺว นปจฺฉาชาเต
 เทฺว นอาเสวเน เทฺว นกมฺเม เทฺว นวิปาเก เทฺว นฌาเน เอกํ นมคฺเค
 เอกํ นวิปฺปยุตฺเต เอกํ ฯ
     อิตเร เทฺว คณนาปิ สมฺปยุตฺตวาโรปิ กาตพฺพา ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๔๓ หน้าที่ ๔๗๑-๔๗๒. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=9490&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=764&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=108              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๓ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๓ http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com