ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๑ อภิ. ป.(๕) อนุโลมปฏฺฐานํ

          กุสลตฺติกอาจยคามิตฺติกํ
   [๖๕] กุสลํ อาจยคามึ ธมฺมํ ปฏิจฺจ กุสโล อาจยคามี ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ อกุสลํ อาจยคามึ ธมฺมํ ปฏิจฺจ อกุสโล
อาจยคามี ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ
   [๖๖] เหตุยา เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ
     สหชาตวาเรปิ ปญฺหาวาเรปิ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ
   [๖๗]  กุสลํ  อปจยคามึ  ธมฺมํ  ปฏิจฺจ  กุสโล  อปจยคามี
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ
     ปฏิจฺจวาเรปิ ปญฺหาวาเรปิ สพฺพตฺถ เอกํ ฯ
   [๖๘]  อพฺยากตํ  เนวาจยคามินาปจยคามึ  ธมฺมํ  ปฏิจฺจ
อพฺยากโต เนวาจยคามินาปจยคามี ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ
   [๖๙] เหตุยา เอกํ อวิคเต เอกํ ฯ
      สหชาตวารมฺปิ ปญฺหาวารมฺปิ วิตฺถาเรตพฺพํ ฯ
         กุสลตฺติกอาจยคามิตฺติกํ นิฏฺฐิตํ ฯ
              -----------------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๔๔ หน้าที่ ๕๔๐. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=10571&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.3&item=-1846&items=5              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=232              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2939              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com