ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๑ อภิ. ป.(๕) อนุโลมปฏฺฐานํ

         อุปาทานอุปาทานิยทุกกุสลตฺติกํ
              ปฏิจฺจวาโร
   [๑๕๘๐]  อุปาทานิยญฺเจวโนจอุปาทานํ  กุสลํ  ธมฺมํ  ปฏิจฺจ
อุปาทานิโยเจวโนจอุปาทาโน กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ
   [๑๕๘๑] เหตุยา เอกํ อารมฺมเณ เอกํ อวิคเต เอกํ ฯ
     สหชาตวาเรปิ ปญฺหาวาเรปิ สพฺพตฺถ เอกํ ฯ
                ---------
               ปฏิจฺจวาโร
   [๑๕๘๒]  อุปาทานญฺเจวอุปาทานิยญฺจ  อกุสลํ  ธมฺมํ  ปฏิจฺจ
อุปาทาโนเจวอุปาทานิโยจ  อกุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:
ตีณิ   ฯ  อุปาทานิยญฺเจวโนจอุปาทานํ  อกุสลํ  ธมฺมํ  ปฏิจฺจ
อุปาทานิโยเจวโนจอุปาทาโน  อกุสโล  ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
ตีณิ ฯ อุปาทานญฺเจวอุปาทานิยญฺจ อกุสลญฺจ อุปาทานิยญฺเจวโนจอุปาทานํ
อกุสลญฺจ    ธมฺมํ    ปฏิจฺจ    อุปาทาโนเจวอุปาทานิโยจ
อกุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ
   [๑๕๘๓] เหตุยา นว อารมฺมเณ นว อวิคเต นว ฯ
        อิมํ คมนํ อุปาทานทุกอกุสลสทิสํ ฯ
      สหชาตวาโรปิ ปญฺหาวาโรปิ วิตฺถาเรตพฺพา ฯ
              --------
             ปฏิจฺจวาโร
   [๑๕๘๔]  อุปาทานิยญฺเจวโนจอุปาทานํ  อพฺยากตํ  ธมฺมํ  ปฏิจฺจ
อุปาทานิโยเจวโนจอุปาทาโน อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ
   [๑๕๘๕] เหตุยา เอกํ อารมฺมเณ เอกํ อวิคเต เอกํ ฯ
      สหชาตวาเรปิ ปญฺหาวาเรปิ สพฺพตฺถ เอกํ ฯ
       อุปาทานอุปาทานิยทุกกุสลตฺติกํ นิฏฺฐิตํ ฯ
                ------------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๔๔ หน้าที่ ๒๗๗-๒๗๘. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=5414&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=1580&items=6              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=81              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1580              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com