ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๑ อภิ. ป.(๕) อนุโลมปฏฺฐานํ

        อุปาทานอุปาทานสมฺปยุตฺตทุกกุสลตฺติกํ
               ปฏิจฺจวาโร
   [๑๕๘๖]   อุปาทานญฺเจวอุปาทานสมฺปยุตฺตญฺจ   อกุสลํ  ธมฺมํ
 ปฏิจฺจ  อุปาทาโนเจวอุปาทานสมฺปยุตฺโตจ  อกุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ
 เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  อุปาทานสมฺปยุตฺตญฺเจวโนจอุปาทานํ  อกุสลํ
 ธมฺมํ  ปฏิจฺจ  อุปาทานสมฺปยุตฺโตเจวโนจอุปาทาโน  อกุสโล  ธมฺโม
 อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  อุปาทานญฺเจวอุปาทานสมฺปยุตฺตญฺจ
 อกุสลญฺจ   อุปาทานสมฺปยุตฺตญฺเจวโนจอุปาทานํ   อกุสลญฺจ   ธมฺมํ
 ปฏิจฺจ  อุปาทาโนเจวอุปาทานสมฺปยุตฺโตจ  อกุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ
 เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ
   [๑๕๘๗]  เหตุยา  นว  อารมฺมเณ  นว  อธิปติยา  นว
 อวิคเต นว ฯ
        อิมํ คมนํ อุปาทานทุกอกุสลสทิสํ ฯ
       สหชาตวาเรปิ ปญฺหาวาเรปิ สพฺพตฺถ นว ฯ
      อุปาทานอุปาทานสมฺปยุตฺตทุกกุสลตฺติกํ นิฏฺิตํ ฯ
                  ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๔๔ หน้าที่ ๒๗๘-๒๗๙. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=5440&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=1586&items=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=82              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1586              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com