ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     PaliThai   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๑ อภิ. ป.(๕) อนุโลมปฏฺฐานํ

           ภาวนายปหาตพฺพทุกกุสลตฺติกํ
   [๑๖๔๕]  นภาวนายปหาตพฺพํ กุสลํ ธมฺมํ ปฏิจฺจ นภาวนายปหาตพฺโพ
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ
   [๑๖๔๖]  เหตุยา เอกํ อารมฺมเณ เอกํ อวิคเต เอกํ ฯ
        สหชาตวาเรปิ ปญฺหาวาเรปิ สพฺพตฺถ เอกํ ฯ
   [๑๖๔๗]  ภาวนายปหาตพฺพํ อกุสลํ ธมฺมํ ปฏิจฺจ ภาวนายปหาตพฺโพ
อกุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ
   [๑๖๔๘]  เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ
           ทสฺสเนนปหาตพฺพทุกอกุสลสทิสํ ฯ
     สหชาตวาเรปิ ปญฺหาวาเรปิ สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพํ ฯ
   [๑๖๔๙]  นภาวนายปหาตพฺพํ อพฺยากตํ ธมฺมํ ปฏิจฺจ นภาวนายปหาตพฺโพ
อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ
   [๑๖๕๐]  เหตุยา เอกํ อารมฺมเณ เอกํ อวิคเต เอกํ ฯ
        สหชาตวาเรปิ ปญฺหาวาเรปิ สพฺพตฺถ เอกํ ฯ
         ภาวนายปหาตพฺพทุกกุสลตฺติกํ นิฏฺฐิตํ ฯ
                   --------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๔๔ หน้าที่ ๒๙๒-๒๙๓. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=5712&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=5712              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=1645&items=6              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=93              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1645              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com