ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๑ อภิ. ป.(๕) อนุโลมปฏฺฐานํ

        ภาวนายปหาตพฺพเหตุกทุกกุสลตฺติกํ
   [๑๖๖๒] นภาวนายปหาตพฺพเหตุกํ กุสลํ ธมฺมํ ปฏิจฺจ นภาวนาย-
ปหาตพฺพเหตุโก กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ
   [๑๖๖๓] เหตุยา เอกํ อารมฺมเณ เอกํ อวิคเต เอกํ ฯ
     สหชาตวาเรปิ ปญฺหาวาเรปิ สพฺพตฺถ เอกํ ฯ
   [๑๖๖๔]  ภาวนายปหาตพฺพเหตุกํ อกุสลํ ธมฺมํ ปฏิจฺจ ภาวนาย-
ปหาตพฺพเหตุโก อกุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ นภาวนาย-
ปหาตพฺพเหตุกํ  อกุสลํ  ธมฺมํ  ปฏิจฺจ  นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
อกุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ
   [๑๖๖๕] เหตุยา จตฺตาริ อารมฺมเณ ฉ อวิคเต ฉ ฯ
        ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกทุกอกุสลสทิสํ ฯ
     สหชาตวาเรปิ ปญฺหาวาเรปิ สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพํ ฯ
   [๑๖๖๖]  นภาวนายปหาตพฺพเหตุกํ  อพฺยากตํ  ธมฺมํ  ปฏิจฺจ
นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ
   [๑๖๖๗] เหตุยา เอกํ อารมฺมเณ เอกํ อวิคเต เอกํ ฯ
      สหชาตวาเรปิ ปญฺหาวาเรปิ สพฺพตฺถ เอกํ ฯ
      ภาวนายปหาตพฺพเหตุกทุกกุสลตฺติกํ นิฏฺฐิตํ ฯ
                --------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๔๔ หน้าที่ ๒๙๕-๒๙๖. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=5766&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=1662&items=6              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=95              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1662              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com