ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๑ อภิ. ป.(๕) อนุโลมปฏฺฐานํ

           สรณทุกอาจยคามิตฺติกํ
   [๑๘๔๒]  สรณํ  อาจยคามึ  ธมฺมํ  ปฏิจฺจ  สรโณ อาจยคามี
ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  อรณํ อาจยคามึ ธมฺมํ ปฏิจฺจ
อรโณ อาจยคามี ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ
   [๑๘๔๓] เหตุยา เทฺว อารมฺมเณ เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ
     สหชาตวาเรปิ ปญฺหาวาเรปิ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ
   [๑๘๔๔]  อรณํ  อปจยคามึ  ธมฺมํ  ปฏิจฺจ  อรโณ อปจยคามี
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ
   [๑๘๔๕] เหตุยา เอกํ อารมฺมเณ เอกํ อวิคเต เอกํ ฯ
     สหชาตวาเรปิ ปญฺหาวาเรปิ สพฺพตฺถ เอกํ ฯ
   [๑๘๔๖]  อรณํ  เนวาจยคามินาปจยคามึ  ธมฺมํ  ปฏิจฺจ อรโณ
เนวาจยคามินาปจยคามี ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ
   [๑๘๔๗] เหตุยา เอกํ อารมฺมเณ เอกํ อวิคเต เอกํ ฯ
      สหชาตวาเรปิ ปญฺหาวาเรปิ สพฺพตฺถ เอกํ ฯ
         สรณทุกอาจยคามิตฺติกํ นิฏฺฐิตํ ฯ
            ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๔๔ หน้าที่ ๓๒๔-๓๒๕. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=6329&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=1842&items=6              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=117              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1842              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com