ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
อุปปันนัตติกเหตุทุกะ
[๓๗๓] เหตุธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็น อุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย คือ เหตุธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็น สัมปยุตตธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ [๓๗๔] เหตุธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อุปปันนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย คือ เหตุธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณ โดย อารัมมณปัจจัย มี ๒ นัย [๓๗๕] เหตุธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อุปปันนธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๓ นัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็น ปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัย เป็นปัจจัยโดยนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสย- *ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยวิปากปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอัตถิปัจจัย ฯลฯ เป็นปัจจัยโดยอวิคตปัจจัย [๓๗๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในสหชาตปัจจัย มี " ๑ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๑ ในนิสสยปัจจัย มี " ๑ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ [๓๗๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๒ [๓๗๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ [๓๗๙] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น [๓๘๐] นเหตุธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่ เป็นอุปปันนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอนุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็น อนุปปันนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอุปปาทิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็น อุปปันนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๓๘๑] นเหตุธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นอุปปันนธรรม โดยอธิปติปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอนุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็น อุปปันนธรรม โดยอธิปติปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอุปปาทิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็น อุปปันนธรรม โดยอธิปติปัจจัย [๓๘๒] นเหตุธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่ เป็นอุปปันนธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัย เป็น ปัจจัย โดยนิสสยปัจจัย [๓๘๓] นเหตุธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นอุปปันนธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอนุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็น อุปปันนธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอุปปาทิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็น อุปปันนธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย [๓๘๔] ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในสหชาตปัจจัย มี " ๑ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๑ ในนิสสยปัจจัย มี " ๑ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ [๓๘๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ [๓๘๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย กับอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๓๘๗] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓
อุปปันนัตติกเหตุทุกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๒๓๙๖-๑๒๔๕๖ หน้าที่ ๕๑๗-๕๑๙. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=12396&Z=12456&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=44&A=12396&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=146              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2284              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=8234              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=8234              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com