ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
กุสลัตติกสังกิเลสิกทุกะ
[๗๓๕] สังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล อาศัยสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สังกิเลสิกธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๓๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๗๓๗] สังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่สังกิเลสิกธรรมที่- *เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สังกิเลสิกธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่สังกิเลสิกธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่สังกิเลสิกธรรมที่เป็น- *อัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๗๓๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๗๓๙] อสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๔๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๗๔๑] อสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อสังกิเลสิกธรรม- *ที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย อสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อสังกิเลสิกธรรมที่เป็น- *อัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๗๔๒] อสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย อสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อสังกิเลสิกธรรมที่เป็น- *อกุศล โดยอารัมมณปัจจัย [๗๔๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในอนันตรปัจจัย มี " ๒ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกสังกิเลสิกทุกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๔๑๒๓-๑๔๑๖๘ หน้าที่ ๕๘๘-๕๙๐. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=14123&Z=14168&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=44&A=14123&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=180              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2646              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=9472              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=9472              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com