ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
สรณทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๑๙๐๓] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยอนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๙๐๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๙๐๕] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยอนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรมที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัยมี ๓ นัย อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่ เป็นสรณธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๑๙๐๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๑๙๐๗] นิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นสรณธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสน อัปปฏิฆธรรมที่เป็นสรณธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอรณธรรม ที่เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรมที่เป็นอรณธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๙๐๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๗ [๑๙๐๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๗ [๑๙๑๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๔ [๑๙๑๑] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวารในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
สรณทุกสนิทัสสนัตติกะ จบ
ปิฏฐิทุกติกะ จบ
อนุโลมทุกัตติกปัฏฐาน จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๙๙๐๙-๙๙๔๓ หน้าที่ ๔๑๕-๔๑๗. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=9909&Z=9943&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=44&A=9909&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=129              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1903              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=6506              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=6506              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com